Bra for business – bra for Rakkestad!

Statoil
Statoil

Nattåpent Statoil under Gatebil i Rakkestad

Ordfører i Rakkestad – Ellen Solbrække og formannskapet har i dag behandlet søknaden fra Statoil i Rakkestad om å få ha nattåpent under Gatebilarrangementet. Og det skal de få lov til!

 

– Når vi skal motta så mange gjester til dette arrangementet som er veldig viktig for Rakkestad er vi glade for å kunne gi dispensasjon og dermed Statoil tillatelse til å tilby nattåpent under Gatebil, sier ordfører Ellen Solbrække, til Rakkestad Næringsråd.

Daglig Leder i Statoil Therese Watvedt er meget fornøyd med vedtaket.


– Vi har hatt lyst til dette før, folk kommer langveisfra og er sultne, da er det dumt at de drar til nattåpne bensinstasjoner andre steder, sier hun. Statoil har samarbeid med sikkerhetsselskaper og politiet er selvsagt også informert og ser ikke noen problemer med dette, forteller Therese.

Bra for business – bra for Rakkestad!

Fakturering på gang…

 AnjaKjære medlemmer. Tiden er straks inne for den årlige fakturaen.

Rakkestad Næringsråd vil takke medlemsbedriftene som har gjort det mulig å gjennomføre det arbeidet vi har gjort, og det vi står overfor. Vi er inne i en tid der det skjer mye i Rakkestad.

Nye utbyggere og gårdeiere finner sin plass etter hvert, og til tross for litt frem og tilbake synes det å bli en retning på utviklingen. Vi følger med så godt det lar seg gjøre og forsøker å legge til rette for god dialog mellom alle parter, både med næringsliv, butikkdrivende, politikere og administrasjon.

Det skjer mye innenfor etableringen i det «grønne skiftet». Det betyr ikke at det er mørketider for oljebransjen, men at det gir nye muligheter.

Det skal bygges og pusses opp i Rakkestad sentrum, noen gamle leietakere flytter ut og nye kommer inn. Det jobbes fortsatt med sentrumsplanen på politisk og administrativt hold, og Rakkestad Næringsråd er i godt på vei med arbeidet med strategisk næringsplan. Før utgangen av juni vil du finne en egen fane på våre hjemmesider der du kan følge med, og komme med innspill.

Næringsrådet har i løpet av perioden etter nyttår jobbet også for å bedre kontakten med andre kommuners næringsråd eller utviklere, vi har samarbeidet tett med blant annet NHO og fått mange nyttige næringspolitiske innspill som skal videre bringes til våre politikere nå i valgkamptiden.

På Rudskogen er det flere spennende prosjekter på gang, ikke minst planlegges det nye og spennende kontorarbeidsplasser/næringspark, og vi vil se en tilvekst av nye bedrifter.

Vi ser også at de to store prosjektene vi har arbeidet med for etablering i Rakkestad nå stadig beveger seg fremover. Et kompetansesenter for bruk av massivtre er nå i etableringsfasen – du kan lese litt mer om det her, og første nåløye er passert i søknaden til forskningsrådet om etablering av et forskningssenter for oppdrett av ferskvannsfisk med mere, i Rakkestad, i samarbeide med NMBU.

For øvrig finner du alltid årsrapporten og oppdaterte nyheter på både hjemmesider og FB.

Husk å melde til oss om ledige jobber i bedriften, andre nyheter dere vil dele og kom gjerne med ønsker om saker dere ønsker vi skal ta opp. Til høsten planlegges det blant annet et par frokostmøter med eierskifte/generasjonsskifte som tema, det blir i alle fall ett Excel kurs til, vi følger opp prosessen med lærlingefokuset og sammen med NAV har vi fått i stand et IA verksted som gjør det lettere for deg som bedrift å vite hva du skal gjøre når noen blir sykemeldte.  Vi håper å se de nye skiltene på Industrifeltet snart nå, og det samme på Rudskogen.

Våre hjemmesider er: www.rakkestadnæringsråd.no. Er det noe galt med din faktura kan du bare ta kontakt med meg. anja@rakkestadnaringsrad.no  – 90162516.

Med vennlig hilsen, Anja Guerrera Daglig leder, Rakkestad Næringsråd.

Et skritt nærmere forskningssenter for feskvannsoppdrett i Rakkestad

Ordfører UMB
Ellen Solbrekke på studietur på universitetet i Ås

Gjennom første nåløye.

Siste nytt fra AQUA prosjektet – NMBU – og KRXTAL – Ferksvannsoppdrett (fisk) / Boblehusprosjektet.

Norsk Forskningsråd har godkjent «skissen» vår og vi er nå i finalen på prosjektet. Det betyr at vi må utarbeide den ferdige søknaden og levere denne til høsten. Dette er altså et meget godt tegn. Ellen Solbrække og Villy Tjerbo er av de (som jeg vet om) som har jobbet med denne saken lenge – Næringsrådet kom inn for et år siden. Dette er utrolig spennende og får dette prosjektstøtte betyr dette mye for Rakkestad. Hurra.

«Ordførere for tre»

 Anja
Østfoldordførere har fått stafettpinnen av Ellen Solbrække

(Rakkestad, 16. juni 2015)

Ordfører Ellen Solbrække (AP) i Rakkestad kommune lanserte i dag initiativet «Ordførere for tre», for alle ordførerne i Østfold fylke. – Hensikten er at alle ordførerne i fylket skal ta ledelsen i en nasjonal stafettaksjon, og forplikte seg til å jobbe for å bruke tre som materiale i alle bolig- og eiendomsprosjekter, sa hun.

 

Rakkestad kommune har som målsetting at oppføring av kommunale bygg skal skje innen bærekraftige rammer og med fornybare råstoffer. I kommunestyret 11. juni i år ble det vedtatt at bygg i kommunens regi alltid skal vurderes utført i massivtre eller reisverk av trematerialer, og at dette skal fremgå av anbudsgrunnlaget.
Det grønne skiftet krever av oss politikere at vi handler nå, og at vi bidrar på områder hvor vi har komparative fortrinn. Rakkestad kommune er en betydelig skogkommune. Skogene i kommunen genererer hvert år verdier i størrelsesorden 25 til 40 millioner kroner. Selv om det er en betydelig treforedlingsindustri i vårt nærmiljø forsvinner det meste av tømmeret som ubehandlet råvare ut av fylket og ut av landet, sa Solbrække.

Ønsker å posisjonere Østfold
Under lanseringen sa Solbrække at det skjer veldig mye både innenfor det offentlige og i det private markedet når det gjelder bruk av tre i bygg.

Økt bruk av tre i bygg gir Østfold muligheten til å posisjonere seg for det grønne skiftet på en måte som vil gi økt næringsutvikling i fylket. Men da må vi som kommuner bli bedre til å etterspørre tre som byggemateriale, og bli bedre bestillere med riktig kunnskap og kompetanse, sa hun.

Skal lage kompetansesenter

Siv Jacobsen, medlem av Fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune fortalte at det er vedtatt at fylkeskommunen i samarbeid med Rakkestad kommune skal etablere et kompetansesenter for massivtre.

Dette er en oppfølging av vårt tidligere engasjement i saken, sa hun. Fylkestinget har allerede vedtatt at alle nybygg skal vurderes bygget i tre. I tillegg skal vi bruke egen innkjøpsmakt til næringsutvikling, verdiskaping og leverandørutvikling.

Muligheten til å benytte seg av kompetansesenteret skal fjerne usikkerheten i administrasjonen og øke politikernes mulighet til å velge tre, sa Jacobsen. Fylkesordfører Haabeth støtter opp med å si at målet er å øke kompetansen hos bestillere i en tid der vi skal bygge flere boliger, sykehjem og studenthus, men med færre ressurser. Derfor er det naturlig at Østfold posisjonerer seg når det gjelder økt bruk av massivtre, sa Haabeth. Flere bygg i massivtre er allerede oppført, men det er rom for mer forskning og det finnes midler til utprøving og forskning blant annet av kombinasjon av byggematerialer i tre og betong, sa Ole Haabeth, fylkesordfører. Målet er fremover å øke kompetansen hos bestillere i en tid der vi trenger flere boliger, sykehjem og studenthus som skal bygges – med færre ressurser i en tid med økt forbruk – Flere bygg i massivtre er allerede oppført, men det er rom for mer forskning og det finnes midler til utprøving og forskning blant annet av kombinasjon av byggematerialer i tre og betong, sa Ole Haabeth, fylkesordfører. Målet er fremover å øke kompetansen hos bestillere i en tid der vi trenger flere boliger, sykehjem og studenthus som skal bygges – med færre ressurser i en tid med økt forbruk. – Flere bygg i massivtre er allerede oppført, men det er rom for mer forskning og det finnes midler til utprøving og forskning blant annet av kombinasjon av byggematerialer i tre og betong, sa Ole Haabeth, fylkesordfører. Målet er fremover å øke kompetansen hos bestillere i en tid der vi trenger flere boliger, sykehjem og studenthus som skal bygges – med færre ressurser i en tid med økt forbruk. – Flere bygg i massivtre er allerede oppført, men det er rom for mer forskning og det finnes midler til utprøving og forskning blant annet av kombinasjon av byggematerialer i tre og betong, sa Ole Haabeth, fylkesordfører. Målet er fremover å øke kompetansen hos bestillere i en tid der vi trenger flere boliger, sykehjem og studenthus som skal bygges – med færre ressurser i en tid med økt forbruk.

Forprosjektet for etablering av et kompetansesenter i Rakkestad kommune har til sammen 520000 kroner. Dette er, i tillegg til kommunens egenandel, midler fra fylkesmannen, fylkeskommunen samt Innovasjon Norge. Senteret skal tilføre kommuner og fylkeskommuner innkjøpskompetanse i forhold til regler om offentlige anskaffelser, som gjør det trygt å velge tre som eneste alternativ i et prosjekt.

 

Fylkesordføreren støtter initiativet

Fylkesordfører Ole Haabeth sa videre at han håpet den gode oppslutningen på møtet ga et signal om at flere kommuner i både fylket og ellers i landet vil gjøre tilsvarende vedtak som Rakkestad.

– Rakkestad fortjener honnør for initiativet. Det er modig, konkret og fremtidsrettet. De globale klimautfordringene utfordrer oss allerede til å tenke nytt, og hvordan vi praktisk kan bidra til reduserte klimautslipp. Og klimatoppmøtet i desember i år vil med all sannsynlighet utfordre oss som politikere til å gjennomføre ytterligere tiltak. Østfold er et skogfylke og vi har både kunnskap og erfaringer fra denne industrien som med vår hjelp kan videreutvikles til å gi ny bærekraftig næringsvirksomhet.

 

For nærmere informasjon, kontakt:

Ordfører Ellen Solbrække,  Rakkestad kommune

Telefon 69 22 55 00 / 47 68 82 90

E-post: ellen.solbraekke@rakkestad.kommune.no

 

Medlem av fylkesutvalget, Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune

Telefon: 69 11 75 51 / 48 26 70 61

E-post: sivjac@ostfoldfk.no

 

Fylkesordfører Ole Haabeth

Telefon: 69 11 74 08 / 90 85 87 08

E-post: olehaa@ostfoldfk.no

 

 

 

 

 

 

 

Dette mener Rakstingene..

 Anja

Si hva du mener.

Vi la for noen måneder ut en spørreundersøkelse på våre sider. Ønsket var at vi kunne få signaler fra  næringsdrivende i Rakkestad som kunne være retningsgivende i arbeidet med næringsplanen.

Til nå har ca 40 personer (bedrifter) svart. Du kan fortsatt gå inn og si hva du mener.

HER KAN DU SVARE

 Anja