Mål 10: Fortetting av sentrum/boliger.

Økt tilflytting og mer handel. Bevare, styrke og utvikle det mangfoldet og den hyggen vi har i sentrum. Inspirere og gi kunnskap om handelsutvikling.

Tiltak

  1. Politikere og næringsliv/ utbyggere må jobbe med å få bedre faktautredninger om konkurranseforhold og mekanismer. Aktivitet skaper aktivitet, og boliger skaper økt tilflytting!
  2. Økt handelstilbud skaper et mer attraktivt handelssentrum. Inspirere til flere butikker og handelsvirksomheter.
  3. Utrede potensialet for vekst og utvikling i sentrum (jfr. Sentrumsplanen), og hvordan vi får enda bedre samhandling mellom ytterpunktene fra inngangsporten Bergenhus til jernbaneovergangen, industriområdene og butikker litt utenfor sentrum.
  4. Jobbe for at utviklingen og tilbudene bedres når vi ser at folks handlevaner går i retning av de ønsker et større og bredere tilbud.
  5. Lytt til ungdommen, de er fremtidens innbyggere. Ungdomsrådet er en viktig bidragsyter til lokalsamfunnet når det gjelder hva ungdommen ønsker av handel, møteplasser, aktiviteter og «byrom».
  6. Vi må synliggjøre og markedsføre de landlige kvaliteter vi har i hele Rakkestad, slik at den er attraktiv for alle generasjoner.
  7. Det er viktig at kommunen tilrettelegger for en god og forutsigbar saksbehandling i forbindelse med etableringer. Gode barnehager, gode skoler, idrett og kultur samt gode møteplasser støtter opp rundt attraktiviteten for unge som skal etablere seg med famille i området