Asfaltering og veivedlikehold i Rakkestad Næringspark Sentrum

REFERAT MØTE i Rakkestad Næringsråds lokaler
Rakkestad 7 desember 2016

 Sak; Asfaltering og veivedlikehold i Rakkestad Næringspark Sentrum

 Tilstede; TML (Teknikk/Miljø/Landbruk)/RNR(Rakkestad Næringsråd) /RNS (Rakkestad Næringspark Sentrum) Teknisk etat v Espen Jordet og bedriftseiere fra Rakkestad Næringspark Sentrum. Rudi Bøhn (Bøhn Anlegg), Erik Boger (Boger Bygg), Lise Mette Aas(Metacon), Jørn Watvedt(Wide), Ola A Holmsen(Gårdeier) og Karianne Hauge (Industriveien Utvikling, Erik Hauge Transport)

Næringsrådets lokaler klokken 09;00 – 11;00

Historikk; Foranledningen for møte er en henvendelse fra Rakkestad Næringsråd til Teknisk Etat v Espen Jordet. Saken vedrører dårlig veistandard og manglende asfaltering på industriområdet i sentrum, spesielt Industriveien og Sagveien.

 I hovedsak er det et stort behov for asfaltering av Industriveien og Sagveien. I Industriveien ble det lagt ett lag asfalt i 2003, og Espen Jordet bekreftet at kommunen var klar over at det aldri ble lagt lag nummer 2. I dag er Industriveien svært slitt og hullete, og bedriftseiere klager over skader på bil og lastebil på grunn av den dårlige tilstanden. I Sagveien er det i tillegg dårlig grunn og der bør det legges såkalt GEO NET under en industriasfalt. Veiene har tung trafikk, blant annet til bedriften Metacon som har rundt 20 lastebiler med stål (200 tonn) i uka på veien. Som helhet fremstår Rakkestad Næringspark Sentrum som slitt og u-attraktiv, noe som kan og vil gå ut over både etablerte bedrifters vilje til å forlenge kontrakter, og for nye til å etablere seg.

0.- til vedlikehold

Espen Jordet informerte om at TML (teknikk, miljø, landbruk) spilte inn ca 2 millioner til budsjettet 2017 men at dette ble forbigått og satt til 0.- i budsjettet 2017.

Plan

Det er fra kommunens og TML sin side, bestemt å utarbeide en behovsplan for vedlikehold og investeringer på industriområdet i sentrum i 2017, som skal gjelde for 2018. Det var enighet om at vi (RNR) og bedriftene (RNS) jobber med denne planen sammen med kommunen, i form av en ressursgruppe fra industrifeltet.

TILTAK; RNR sammen med Karianne Hauge  vil ha ansvar for deltakelse i dette arbeidet, sammen med flere bedrifter fra RNS.

1,5 til investeringer (til vei) totalt i Rakkestad

Det som i dag ligger i 2017 budsjettet (når dette er vedtatt), er en sum på 1,5 millioner, under investeringer.

Espen Jordet mener med forbehold, at et asfaltlag nummer 2 går under investeringsbudsjettet og fremmer dette forslaget med høyeste prioritet TML sine disponeringer for 2017. Kommunen forsikrer seg om at alt gravearbeid i industriveien er ferdig før et nytt dekke legges

 TILTAK: Espen Jordet fremme saken og vi har satt av et nytt møte mellom RNS/RNR og Espen Jorden den 1 februar 2017 der vi får svar på dette.

Ingen midler driftstiltak satt av 2017.

TILTAK; RNR vil på vegne av alle bedriftene på industriområdet søke til Rådmannen ( i februar, om ekstrabevilling til vedlikehold og utbedring i neste tertialbehandling av budsjettet for 2017.

Det noteres for ordens skyld at bedriftene i RNS (de som var tilstede) fremmet forslag om å forskuttere pengene som skal til for å utbedre veiene, men Espen Jordet svarte til dette at dette er kommunens ansvar. Kommunen har midler, det er prioriteringene vi må presse på.

Det ble videre enighet om at RNR skal arbeide for å belyse og bekjentgjøre utfordringene og mulighetene i RNS. Dette kan gjøres gjennom presentasjon til TML, deltakelse og informasjon til politiske gruppemøter osv. Målet er at politikerne våre skal kjenne til de behov og utfordringer som finnes for bedriftene slik at det kan tilrettelegges for videre drift og bestående arbeidsplasser. På denne måten sikrer vi også at både TML og politikere har kunnskap om, og kan snakke for Industriområdet og viktigheten av at dette fremstår attraktivt, trygt, og uten fare for materielle skader og slitasje på transportmidler.

Annet: Politisk veigruppe består av Jan Lie, Undis Hoff og Dagfinn Søtorp

Rakkestad 7 desember 2016

Anja Guerrera, Daglig Leder

Rakkestad Næringsråd