Mål 13: Miljø

Kommunen retter seg mot det ytre miljøet ved å være lokal forurensningsmyndighet med ansvar for å beskytte miljøet mot skadelige utslipp, og legge opp til en god avfallshåndtering. Næringsliv og offentlig sektor har en nøkkelrolle i omstillingen.

  1. Gjennom temamøter bidra til økt forståelse og kunnskap for hvordan bedriftene skal jobbe med miljøspørsmål.
  2. Flere miljøfyrtårnbedrifter.
  3. Nok søppeldunker. Innsamling av plast.
  4. Gode grøntarealer, samt legge til rette for bilfrie oppholdsplasser og rom som ivaretar gående.
  5. Rakkestad Kommune har prinsippvedtak på at fremtidige bygg skal oppføres i fornybare råstoffer, og oppfordrer næringslivet til å oppføre bygg i fornybare råstoffer og synliggjøre miljøfremmende tiltak.
  6. Øke satsing på miljøsertifisering innen både offentlig og privat virksomhet, bedre samarbeidet i Miljøfyrtårn Østfold.
  7. Veiledning om hvordan man blir Miljøfyrtårnbedrift.
  8. Utrede SMARTCITY konseptet. Hvordan det kan tilrettelegges og anvendes for SMART «bygd»