Mål 16 og 17: Landbruk

Landbruk; Se verdiene.

Landbruket i Rakkestad skal produsere mat av høy kvalitet etter markedets ønske og behov. Næringen skal gi et mangfoldig kulturlandskap, bidra til levende bygder, ha miljøfokus og bidra til å sikre matforsyningen i Norge.

I Rakkestad har man svært produktive arealer, et godt husdyrmiljø, og en aktiv bondestand som ønsker å videreutvikle landbruket gjennom arbeid, investeringer og ny kunnskap. For kommunen er landbruket spesielt viktig i forhold til næringsliv, sysselsetting, økonomi, bosetting, kulturlandskap, miljø og turisme. Rakkestad er preget av volumproduksjon, og er spesielt sårbar for negative endringer i rammevilkårene i forhold til pris på råvarer og overføringer fra staten. Det er viktig å jobbe for å bedre vilkårene der det er nødvendig, og sette viktigheten av lokal og nasjonal matproduksjon på dagsordenen.

Mål 17: Utvikling og nyskaping i landbruket

Det må være et mål å synliggjøre og utvikle de tjenester og produkter, samt den næring og de mulighetene for nyskaping som ligger i landbruket.

Næringsutvikling er viktig og aktuelt i landbruket. Vi bor i en landbrukskommune der både matproduksjon, det «gode liv», håndverkstradisjoner og turisme har mulighet for utvikling.

TILTAK

  1. Inspirere til samarbeid mellom næringsliv, festivaler, messer, landbruk, mat og turisme.
  2. Synliggjøre bruken av lokal mat og landbruksprodukter.
  3. Skape læringsarenaer og møteplasser der vi får kunnskap om landbruksbasert næringsutvikling
  4. Skape synergier mellom eksisterende næringsliv og landbruketRakkestad står for om lag 7% av Norges hveteproduksjon og er sjette største kommune målt i dekar dyrket mark (111.000). Skogene i Rakkestad har et produktivt skogbruksareal på rundt 250000 mål, som gir omlag 70000 m3 tømmer årlig.
  • Førstehåndsverdien av det Rakkestad produserer er høyest av alle kommunene i Østfold, med ca. 300 millioner kroner
  • Næringsmiddelindustri og landbruk har lange tradisjoner og flere bedrifter lever i dag som følge av landbruket.
  • Grønn Gjødsel AS produserer pelletert biogjødsel av hønemøkk.
  • BioControl har siden 1991 arbeidet med teknologi for landbruket med fokus på elektronikk til husdyrbruket.
  • Rakkestad har egen plan for landbruket. Den kan du laste ned her. LANDBRUKSPLANEN