Mål 5: Kollektivtransport.

Fullverdig tilbud på kollektivtransport.

Netto utpendling fra Rakkestad kommune er på 550 mennesker. Rakkestad kommune har mange arbeidstakere som pendler ut til arbeidssted i Sarpsborg, Eidsberg, Fredrikstad, Askim og Oslo, og også en nesten like stor innpendling fra arbeidstakere fra de samme kommunene, unntatt Oslo og delvis Askim.  Rakkestad kommune inngår i en arbeidsmarkeds- og bostedsregion som omfatter Østfold, Akershus og Oslo

Tiltak

For å kunne være konkurransedyktige som bo og arbeidsmarked må det jobbes med:

  1. Flere togavganger i begge retninger, og bedre kollektivtilbud generelt.
  2. En arbeidsgruppe nedsettes for å komme med et forslag til hvordan vi kan jobbe mot jernbaneverk og andre transportinstanser for å bedre pendlersituasjonen for Rakkestad.
  3. Tydeliggjøre sammenhengen mellom kollektiv/pendlertilbud, og attraktivitet/tilflytting – og fraflytting.
  4. Kartlegge og planlegge tiltak og press sammen med nabokommuner.