Tiltak til mål 1: oppdatert, nyskapende, moderne..

TILTAK til  mål 1: Å være en oppdatert, nyskapende, moderne og fremtidsrettet kommune.

ARRANGERT FELLES NÆRINGSTREFF NETTVERKSMØTE OM INNOVASJON I PRAKSIS

Felles næringstreff i samarbeid med Viken – et nettverk for olje og offshore industrien.Invitasjon: Rakkestad Næringsråd i samarbeid med Viken – Næringsutviklingstreff den 15 november – på Rudskogen Motorsportsenter

FLYPLASSUTVIKLING

Rakkestad Flyplass fra oven. Foto: Rakkestad Næringsråd
Rakkestad Flyplass fra oven.

FLYPLASS / UTVIKLING
I 2018 har vi arbeidet sammen med flyplassen, næringsdrivende og Rakkestad Kommune med å utarbeide en plan for presentasjon av vår småflyplass.

SE BROSJYREN

I mai var vi i samferdselsdepartementet for å informere og sikre at Rakkestad ikke ble uteglemt når planlegging og utredningsrabeidet for strategiene for utvikling av småflyvirksomheten i Norge skulle påbegynnes.

STATUS
Følgende alternativer er vurdert:
Etablering av ny flyplass på Krokstad i Sørum
Konsentrert innsats på Eggemoen i Hønefoss
Spredt innsats på Jarlsberg, Rakkestad og Rygge (JRR)

Overordnet har de blitt rangert som vist i tabellen under:

Rangeringen er i alle vesentlighet basert på disse faktorene:

Til grunn for vurderingene av JRR-alternativet ligger blant annet følgende:

Med tanke den permanente uforutsigbarheten og begrensningene på Rygge kunne man i prinsippet også tenke seg et alternativ der det kun satses på Jarlsberg og Rakkestad. Vi vurderer imidlertid at Rygge, med en betydelig mer attraktiv beliggenhet i forhold til Oslo, ikke kan utelukkes fra en spredt løsning. Rakkestad har imidlertid en viktig funksjon som en forsikring mot uforutsigbarheten på Rygge.

• JRR-alternativet er ventet å ha en permanent usikkerhet grunnet Forsvarets aktivitet på Rygge. Det er også forholdsvis lang reisetid til Jarlsberg og Rakkestad. Alternativet er derfor ventet å gi noe lavere aktivitet og lavere brukernytte enn de to konsentrasjonsløsningene.

Samfunnsnytten av Rakkestad Flyplass er uvurderlig for både rekreasjon, utdanning, næringsliv, sosial omgang, friluftsliv og sport. Rakkestad Flyplass er i dag tilhold for flere flyklubber, for selskapet Blom Aviation,  for flyskole , turbinmodellflygning, reparasjoner og service, samt  et moderne fagmiljø for droneteknologi.