Årsrapport 2018

ÅRSRAPPORT 2018 – ET SAMMENDRAG

Vår årsrapport skal vise hva vi oppnår i forhold de mål vi har i vår i næringsplan. Næringsrådet har lykkes innenfor satsningsområdet hvis vi hvert år har:

* Deltatt aktivt i overordnet planlegging innenfor næringsutvikling og næringsarealer i kommunen.

* Bidratt til å bygge nettverk og skape møteplasser og nye samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter i regionen.

* Hatt utslagsgivende dialog med aktører for å påvirke forhold som bedrer attraktiviteten, for eksempel flere togavganger til og fra Rakkestad.

* Vært et naturlig kontaktpunkt for råd, tips og nettverk vedrørende næringsarealer til nye interessenter.

* Vært et naturlig kontaktpunkt for veiledning og råd for sine medlemmer.

* Bidratt til fornyet satsing i regionen for eksisterende virksomheter

* Bidratt til å arrangere møteplasser og foredrag som gir kompetanse og nye bekjentskaper.

* Bidratt til tettere samarbeid mellom regionens bedrifter og virkemiddelapparatet.

* Bidratt i prosjekter initiert av kommunen som avlaster og frigjør ressurser i kommunen.

* Bidratt til et godt samarbeid med NAV gjennom arbeidet med integrering i arbeidslivet.

* Vært en sparringspartner for medlemsbedriftene våre i saker der det er ønskelig og hensiktsmessig

Vi håper at vår årsrapport skal vise at vi jobber hardt for å oppnå disse målsetningene.

Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, men med ett skritt om gangen løser vi utfordringene sammen litt om gangen.

Takk til alle dere som har bidratt, til alle våre 130 medlemsbedrifter, våre samarbeidspartnere, sponsorer og andre bidragsytere,

STEDS- OG NÆRINGSUTVIKLING

Næringsrådet er næringslivets stemme og tar opp saker som det ønskes søkelys på. Næringsrådet kan også gi innspill og uttalelser til saker i kommunestyret og løfte frem det man ønsker mer oppmerksomhet mot fra politisk side, eller fra kommunen. Det er også næringsrådets oppgave å skape et godt omdømme av Rakkestad. Både som arbeidsplass, som en næringsvennlig kommune og et som godt sted å bo, besøke og handle i.

Våre hovedmålsetninger som bygd er å ha en sunn vekst og tiltrekke og bosette nye familier, skape og tilby arbeidsplasser. Næringslivet må hele tiden jobbe for at det er nok plasser til lærlinger. Næringsrådet samarbeider tett og mye med skolen om utdanningsvalg. Gjennom forskjellige tiltak og aktiviteter jobbes det for at ungdommen som flytter herfra for å utdanne seg, en dag skal komme tilbake med sin kompetanse.

Skal Rakkestad få de unge familiene tilbake kreves det at kommunen utvikler seg i takt med tidens krav og omstillingsfart. Dette er helt avgjørende skal vi få de unge til å flytte tilbake hit, og skal vi tiltrekke oss nye innbyggere. Dette betyr flere ting. Blant annet at hele kommunen må ha internettdekning som tilfredsstiller et minimumskrav til ytelse og dekning. Det vil si at de som bor på gårdene og i utkanten av Rakkestad også skal ha tilbudet. Vi er en kommune der halvparten av befolkningen ikke bor sentrumsnært. Både skole og helsevesen utvikler seg i rasende fart inn i en verden av teknologiske løsninger som krever at husstander med både barn, voksne og eldre har et fungerende nett.

Det må være et kollektivtilbud hele uken og med tider som gjør det mulig å pendle slik at vår region virkelig fungerer som en stor arbeidsplassregion. Rakkestad må ha gode boforhold, gode idrett og fritidstilbud, kompetente skoler og barnehager, og et sentrum med sosiale møteplasser, kultur og handel. Handelen i Rakkestad er og vil være i omstilling. Det er viktig at en ser de mulighetene som ligger i bruk av netthandel, og samtidig styrker og dyrker et høyt nivå av service og unike butikker med en hyggelig og atmosfære i hele gata. Handelsstanden er i dag også gode til å arrangere markeder, dette er et viktig bidrag. I dag er det enkelt å bestille produkter vi trenger over nett, derfor er det den gode opplevelsen som må dyrkes i handelen og i sentrum.

I 2016 utarbeidet næringsrådet i samarbeid med næringslivet en Næringsplan som i dag er kommunens offisielle plan for næringsutvikling. Det ut ifra målsetningene i denne planen at næringsrådet arbeider. Planen beskriver målsetninger og tiltak, i alt 18 punkter, som vi forholder oss til i det daglige arbeidet.

Vi tar et tilbakeblikk på 2018 og hva Rakkestad Næringsråd har arbeidet med.

Å VÆRE OPPDATERT, NYSKAPENDE, MODERNE OG FREMTIDSRETTET KOMMUNE

Rakkestad skal kanskje ikke ha som mål å bli så store, men vi skal være en bygd som er fremtidstenkende, smart, næringsvennlig og attraktiv for både unge og gamle. Vi er så heldige å bo i en kommune der landbruket er primærnæring. Her ligger det mange muligheter og vi skal ta godt vare på vårt landbruk. I dag er det store muligheter innenfor et nisjemarked der det også er rom for de små landbruksbedriftene som produserer i mindre skala, men av unik karakter. Annethvert år arrangeres også en av landets største landbruksmesser her i bygda, det skal vi utnytte godt både for å vise frem egne landbruks bedrifter, og for å styrke vårt omdømme rundt de mange bedriftene som leverer til landbruket i dag.

Det er viktig å styrke det vi er gode på. Vekst betyr ikke nødvendigvis at vi skal være så veldig mange, men at det å bo her er så attraktivt at de som bor her velger å bli boende, og at de som flytter ut en dag kommer tilbake med ny kompetanse og skaperkraft.

Vi kan ikke vente til «de andre» har funnet løsningene for hvordan vi vil ha det. Det må vi selv stå for.

KOMPETANSE OG KUNNSKAP TIL BYGDA

Foredrag/Seminarer: Bedrifter og næringsdrivende, både offentlig og privat sektor må forholde seg til nye forordninger og regelverk. En av de store lovendringene som kom i 2018 var den nye personvernloven. Denne medførte mange arbeidskrevende og til dels kompliserte prosesser for næringslivet. Næringsrådet hentet inn direktøren i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon som holdt et grundig foredrag om temaet den nye personvernloven og svarte på spørsmål. Det ble også delt ut nyttige veiledere til alle.

Informasjon og pådriver: I omstillingen til det grønnes skiftet kreves også ny kompetanse. Næringsrådet hadde sammen med fylkeskommunen et informasjonsmøte om fossilfrie løsninger i næringslivet jfr. målsetning fossilfri grenseregion 2030, et prosjekt som næringsrådet deltar i. Her vare det også mulig å avtale gratis lån av en fossilfri arbeidsmaskin til utprøving.

 

Samarbeide skole/ Ungt Entreprenørskap og NAV: I fremtiden trenger vi at det kommer kompetanse til (tilbake) til bygda. For å sikre dette jobber næringsrådet tett med skolen og særlig ungdomskolen. Vi samarbeider om flere forskjellige arrangement som skal motivere, gjøre næringslivet og bransjene kjent, og hjelpe ungdommen med å ta et utdanningsvalg. Rakkestad har flink ungdom og i 2018 ble Rakkestad beste UE Kommune (Ungt Entreprenørskap)

MESSER- UNGDOM OG UTDANNING: I 2018 har samarbeidet med ungdomsskolen i Rakkestad, og samarbeidet med NAV skutt fart for alvor.

«SE RAKKESTAD» MESSEN PLANLEGGES. Vi planla i 2018 en større utdannings/yrkesmesse som vi ga navnet SE RAKKESTAD, den ble første gang arrangert tidlig på nyåret 2019.

Skolemesse, Gründeridol og Rollemodelldag. I samarbeid med skolen hadde vi også Skolemesse 2018 i Næringshuset, vi arrangerte Gründeridol for skolen der representanter fra bedriftene er med og gir elevene tilbakemeldinger på sine forretningsideer. Vi hadde rollemodelldag der næringslivet stiller opp og forteller litt om sin bransje. Vi gjennomførte alternativ arbeidsuke for de elevene som av forskjellige årsaker ikke hadde et sted å være på arbeidsuka. Da bruker vi en uke til å gjøre elevene kjent med bedriftene, vi har foredrag fra blant annet arbeidstilsynet og fra bedrifter, samt at vi drar på bedriftsbesøk.

GOD MODELL FOR ANDRE: Næringsrådet og Rakkestad skolen sitt samarbeid har blitt positivt mottatt og andre kommuner har oss på besøk for å fortelle om hvordan vi jobber sammen. Vi holdt også et foredrag i fylkeskommunen for over lærerstudentene fra HIØ. RakkestaDskolen er en attraktiv arbeidsplass.

SAMARBEID MED AOF, GRATIS IKT KURS: I 2018 kunne vi tilby i samarbeid med AOF Østfold en omfattende IKT kursprogram for ansatte i offentlig og privat næringsliv. Dette var et gratis kursopplegg der målsetningen var å heve den generelle IKT kompetansen hos ansatte i Rakkestad.

YRKES-KOMPETANSEKURS: Næringsrådet har satt opp, administrert og vært arrangør for flere andre kompetansehevende kurs for næringslivet. Førstehjelpskurs og brannvern gjennom avtalen med Rakkestad Brannvesen, Resertifisering og førstegangssertifisering av kurs i Varme arbeider, Yrkessjåfør/kompetansekurs og arbeidsvarslingskurs. I 2019 starter et opplegg med sertifisering for Miljøfyrtårn, og alle kurs som ble satt opp i 2018 vil tilbys på nytt i 2019. Excel kurs i regi av Næringsrådet

ANNONSER OG STILLINGSANNONSE-DELING: Næringsrådet både bistår med å lage annonser for bedriftene, og søker daglig opp ledige stillinger fra Rakkestad som deles i alle kanaler.

STIMULERE TIL ØKT ENTREPRENØRSKAP

RÅDGIVNING: Gjennom samarbeidet med Næringshagen Østfold har vi fått til en god avtale med Rakkestad Kommune som går ut på at kommunen dekker inntil 10 timer rådgivning for nystartede bedrifter/gründerbedrifter.

LØFT PROSJEKTET: I arbeidet med å styrke nisjenæring og landbruk gjennomførte vi i 2018 et prosjekt som vi kalte LØFT. Her søkte vi, og fikk, penger til å hjelpe små oppstartsbedrifter til å blant annet få stille med stand under Markens Grøde. Vi tilbød også kurs og nettverks møter til bedriftene. Dette er et ledd i å forsøke å styrke posisjonen og motivere til flere kortreist og lokale produsenter. Prosjektet førte til at flere nyetablerere fikk profilert seg under Markens Grøde Messe. Dette prosjektet søkte vi midler fra av Fylkeskommunen.

FULLVERDIG TILBUD PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT

Det er fra både næringsrådet, ordfører og politisk miljø utøvd sterkt press i forskjellige sammenheng. Det har fra næringsrådets side vært forsøk på dialog med Jernbanedirektoratet ved Seksjonssjef for Regional samhandling Østlandet. Det er skrevet innlegg og kronikker som også er sendt til fylkesvaraordfører / Østfoldbenkpolitikere. Dette arbeidet følges opp fremover.

Det er viktig for alle småsteder at det er et kollektivsystem som fungerer. Med godt over 8000 innbyggere denne bygda tas med i planene for samferdsel og infrastruktur i mye større grad, og mye raskere.

Skal vi sikre at det bor folk her i fremtiden må vi ha et godt kollektivtilbud, god tilrettelegging for fremtidens fremkomstmidler (for eksempel ladestasjoner og biodrivstoffstasjoner). For å beholde et levende sentrum bør vi ha fortsatt gratis parkering, og nok E-Parkering (ladestasjoner). Vi må henge med nå, skal vi sikre at vi får dagens ungdom tilbake til bygda med familie, arbeidskraft, skapertrang og gründerskap.

For at vi skal opprettholde og øke yrkesattraktivitet og tilrettelegging for pendlere, ansatte og lærlinger spesielt, må vi ha et fungerende kollektivtilbud.

STYRKE HANDELEN I RAKKESTAD

STØTTER OG MARKEDSFØRER: Næringsrådet forsøker i alle sammenheng å stille opp for handelen med både å dele og markedsføre arrangement, og oppfordrer også næringslivet til å bruke våre lokale butikker, blant annet gjennom media og annen type bevisstgjøring.

Handelsstanden har i 2018 vært aktive og det er arrangert flere messer og gatearrangement.. Det rapporteres om gode resultater med netthandelen i supplement til den fysiske butikken. Det synes som om sentrum har økt sin verdi som en sosial møteplass og vi har sett gårdeiere som investerer i sentrumsbyggene. Vi ser også at nye drivere tør å satse.

Mange er av den oppfatning er at butikkene sliter på grunn av økt netthandel og endrede kundevaner. Vi ser allikevel at de butikkene som har klart å omstille seg i takt med økende konkurranse fra nett eller handlesenter, lykkes. De aller fleste som driver en fysisk butikk er antakelig ikke konkurransedyktig på pris, men vi har tydelige eksempler på at de butikkene som byr på en positiv opplevelse i lokalene, «det lille ekstra», lykkes godt. Det kan være en opplevelse av eksklusivitet, eksepsjonelt god kundeservice eller følelsen av å bli ivaretatt og at kundene går smilende ut døra.

FULL INTERNETT OG MOBILDEKNING

FORBEREDENDE ARBEID FOR Å SØKE NKOM MIDLER: Næringsrådet jobbet i 2018 med flere møter både med Skiptvet og Marker, samt med Fylkeskommunen for å innhente kunnskap, erfaringer, dekningskart, hvordan søke og om hvordan andre kommuner jobber med dette. Vi har satt oss inn prosedyrer og regler fra NKOM for at kommunen skal kunne søke prosjektmidler til utbygging av fiber i grisgrendte strøk. Dette arbeidet er nå tatt over av kommunen og det er nå planer om at det skal ansettes prosjektleder i kommunen for å lede dette arbeidet videre.

RASK BEHANDLINGSTID. (i byggesaker)

BRANSJEMØTER: Hvert år, også i 2018 arrangerte næringsrådet det årlige bransjemøtet mellom Rakkestad Kommune byggesaksbehandlere, kommunalsjef, jurist etc., og bygg &anleggs bransjen. Her er det anledning til å spørre om alt fra regler innenfor anbudsgiving, til hvilke prosjekter som er planlagt iverksatt på både kort og lang sikt i kommunen. Bransjen oppdateres og kan også dele nytt fra egen bedrift

Det er viktig at en kommune har et godt forhold til næringslivet i saker som krever saksbehandling. Det er vårt klare inntrykk at Rakkestad Kommunes byggesaksavdeling og teknisk etat har et meget godt omdømme i næringslivet.

FORTETTING

Byggeaktiviteten i 2018 har vært stor og dette er et resultat av kommunens plan og utviklingsarbeidet de siste årene. Mye er fortsatt under utvikling, og nye leilighetsbygg har kommet opp i Rakkestad sentrum. Eiendomsmegler gir signaler om at boligsalget har vært økende. Gode barnehager, nok barnehageplasser, gode skoler, idrett og kultur samt det som støtter opp rundt attraktiviteten for unge som skal etablere seg med famille i området

SKAPE ATTRAKTIVE NÆRINGSOMRÅDER

Det er en målsetning at vi skal utvikle næringsområdene i Rakkestad. Dette gjelder både i sentrum og på Rudskogen. På næringsområdet i sentrum er det blant annet et tilbakevendende sterkt signal og ønske om at veistandarden må forbedres.

Attraktive områder, gode veier for de store lastebilene, for kunder og ansatte er viktig. Skal vi trekke til oss flere bedrifter må vi ha gode områder som er i god teknisk stand.

Det har også vært noen utfordringer med innbrudd og uønsket trafikk i næringsparken i sentrum. Dette har næringsrådet forsøkt å finne en felles løsning på. Mange bedrifter har eget sikkerhetsopplegg. Det har vært undersøkt om man kan sette opp et felles overvåkningssystem, men her er det hindringer i forhold til lov om kamera og personvern.

Markedsføring av aktuelle områder er viktig og gjennom næringsrådet jobbes det for at Rakkestad kommer med i en nasjonal oversikt som heter Arealguiden (for næringstomter og næringsbygg).

Rudskogen har hatt en betydelig aktivitet siste året og vi håper å se at det kommer enda flere bedrifter til dette området. Her er det godt tilrettelagt for gode næringsklynger og et svært høyt teknologisk miljø.

Vi mener at nærheten til Rudskogen Motorsportsenter har et stort og ubenyttet potensial til å trekke både gjester og bedrifter til området, og til sentrum. Rudskogen motorsportsenter bør være et stort trekkplaster. Dette skal vi arbeide videre med for å finne gode tiltak og fremdrift.

I fora der næringsliv er representert fra hele regionen forsøker næringsrådet alltid å markedsføre Rakkestad som et godt sted å etablere næringsvirksomhet.

ARBEIDS-INKLUDERING OG INTEGRERING

Alle må med.

Utenforskap kan ramme alle. Unge, arbeidsledige, innvandrere og flyktninger, syke og uføre, eldre eller enslige. Mange faller utenfor samfunnsarenaer som er svært viktige. De fullfører kanskje ikke utdanningen, de faller utenfor arbeidslivet, de sliter med psykiske problemer eller er utenfor de sosiale nettverkene og andre arenaer. Det kan ramme hardt å stå utenfor og det er uheldig for samfunnet. Vi mister verdifulle ressurser, og samfunnet vårt trenger alle.

Rakkestad Næringsråd har sammen med skolen i tre år arrangert alternativ arbeidsuke der for eksempel elever med fremmedkulturell bakgrunn kan få en tilrettelagt uke. Da tar vi med elevene på bedriftsbesøk og vi jobber sammen i næringshuset med både elever, lærere og tolk. Næringsrådet er også med kommunens integreringsråd. I tillegg til å samarbeide med skolen har vi også et tett samarbeid med NAV. De konkrete tiltakene kan sees i våre årsrapporter og i artikler i RNR nytt.

Vi jobber hele tiden med et samarbeid mellom næringsrådet og NAV om opplysning og støtte til bedrifter om inkluderende arbeidsliv.

MÅL 16 – 17. SE VERDIENE AV Å VÆRE EN LANDBRUKS-KOMMUNE

I 2018 laget næringsrådet også Markens Grøde messeavis, og messeprogrammet, i tillegg til å bidra til at noen små lokale produsenter fikk vise seg frem på messa.

Rakkestad og Degernes Bondelag er representert i næringsrådets styre. Dette er viktig for å kunne arbeide med denne store og viktige næringen i Rakkestad. Vi har som tidligere nevnt også jobbet med å løfte frem de små produsentene og vil fortsette dette arbeidet gjennom et eget prosjekt LØFT.

Vi mener at de verdiene som ligger i å være en landbruks-kommune med skog og natur, matproduksjon og besøks-næring er noe vi må arbeide enda mer med å utvikle.

MÅL 18 Å INSPIRERE TIL UTVIKLING

Næringsrådet jobbet i hele 2018 tett med Rakkestad Flyplass om å utarbeide en brosjyre og presentasjons-materiell for flyplassutvikling. Dette som et ledd i å synliggjøre mulighetene for samferdselsdepartementet som jobbet med strategi for «Småflyverksemda i Norge» ettersom Kjeller skal legges ned. Her var ikke Rakkestad nevnt. Arbeidet har resultert i at næringsrådet sammen med ordfører og flyplassledelsen fikk et møte med Samferdselsdepartementet i mai 2018 og vi er nå tatt med i den videre planleggingen og strategi for småflyplassutviklingen i Norge.

Vi tror at en av de viktigste oppgavene vi har er å framsnakke og markedsføre vår flotte bygd. Det er mange svært flinke og ressurssterke mennesker, og bedrifter her. Vi ønsker å synliggjøre dette.

I 2018 gikk Næringsrådets pris Steinar Levernes AS for (blant annet) arbeidet med utviklingen av Prestegårdskogen og eiendomsutvikling generelt.

Vi ser at antall saker i media fra næringslivet øker og vi vil berømme R-A for å skrive så mye og bra om næringslivet.

Næringsrådet har også vært en samtalepartner, et møtested, en rådgiver og en pådriver for næringslivet i 2018.

Vi har gjennomført en lang rekke bedriftsbesøk og i 2018 var ordfører med på rundt 25 bedriftsbesøk. Arbeidet med bedriftsbesøk fortsetter og er en viktig del av næringsrådets arbeid. Vi oppfordrer bedrifter til å benytte seg av muligheten til å kontakte oss enten det er nyheter og god utvikling, bistand og hjelp for eksempel ansettelseannonser og deling av arrangement, kurs, eller møter. Vi startet arbeidet i 2018 med å rigge oss for å kunne hjelpe bedrifter til å bli miljøfyrtårnsertifiserte og er nå i 2019 klare for oppstart.

Vi bruker både hjemmesider, RNR magasinet og Facebook til å dele artikler, informasjon, kursinvitasjoner, stillingsannonser, og ikke minst de hyggelige sakene fra kultur, idrett og næring.

MILJØ

Vi er i det grønne skiftet og her skal vi gjøre vår jobb. Næringsrådet var og er med i et prosjekt som heter Fossilfri Grenseregion 2030. I den forbindelse har vi hatt informasjonsmøte med representanter fra miljøavdelingen i fylkeskommunen, og mulighet til å låne for utprøving elektriske arbeidsmaskiner. Samarbeidet med Fossilfri Grenseregion 20130 fortsetter som et ledd i vårt miljøfremmende arbeid.

Anja Guerrera

Daglig Leder