BIO CONTROL TIL RUDSKOGEN NÆRINGSPARK

 Gjester RNR

 

Rudskogen Næringspark har en sentral beliggenhet lokalisert midt i Østfold med kort vei til samtlige byer i Østfold, nærhet til både E6 og E18 og kun 8 mils avstand fra Oslo.

«Vi gleder oss til å videreutvikle BioControl med nye fasiliteter på Rudskogen Næringspark», sier daglig leder Signe Marie Jahren.

Hun har etter flere år med solid utdannelse i utlandet kommet hjem og overtatt som andre generasjons daglige leder i det innovative selskapet.

BioControl skaper teknologi for biologi med et fokus på høy-teknologiske produkter for husdyrbruket. «Våre produkter gir kunden kontroll, er arbeidsbesparende, kostnadssparende, og gir bonden redskaper som hjelper til å overleve i en matindustri som stadig stiller høyere krav. Det er vårt gode samarbeid med bønder som hjelper oss til å skape den riktige teknologien. Med den nye eiendommen kan vi gi våre ansatte et inspirerende og trygt arbeidsmiljø hvor de kan videreutvikle seg og være stolte av hva de gjør» forteller hun.
PRESSEMELDING 05.11.2018

Knut Stubberud og Sigurd Slåttland er glade for å få BioControl med på laget sammen med de andre virksomhetene på næringsparken. «BioControl passer godt inn med de teknologibedriftene som allerede er etablert på Rudskogen Næringspark. Her er det rom for å skape ytterligere synergier» sier Sigurd Slåttland som er daglig leder for Slåttland Mek Industri og Rudskogen Tomter.

«Det er god interesse for næringsområdet og prisene her er svært konkurransedyktige. Mange er opptatt av å ligge langs E6, men på dette området er man strategisk godt plassert med relativt kort kjøretid både til E6 og E18 og sammen med flere andre svært spennende industrier som man kan lese om på næringsområdets hjemmeside rudskogenpark.no» ser Eivind Westby som har oppdraget med å markedsføre området i regi av Borg Eiendomsmegling.

Toget, atter en gang

Toget, atter en gang

(Kjære samferdselsdepartement…)
Nothing happens until something moves, var det en som sa, kanskje Einstein, jeg er ikke sikker.
Det som er helt sikkert er at det som nesten ikke beveger seg i Rakkestad, er tog- og busstrafikken. Det er dårlig for bostedsattraktiviteten vår.
Av Anja Guerrera/ Rakkestad Næringsråd
Bare bli sittende!  (Togventebenk på Rakkestad Stasjon): Foto: Anja Guerrera/ Rakkestad Næringsråd

Når jeg er utenfor bygdas grenser hører jeg stadig folk si at; i Rakkestad er det jammen full fart om dagen, og at «i Rakkestad er det mye flinke folk». Solid og seriøs, er superlativer som går igjen. Da blir jeg veldig stolt på bygdas vegne.

Vårt rike næringsliv og flinke folk består av flinke rakstinger, men også av folk som kommer fra andre steder. Akkurat som andre kommuner nyter godt av arbeidskraft som kommer herfra.

Vårt arbeidsmarked strekker seg i alle retninger i Østfold, og vi ligger midt i smørøyet. Derfor må  toget mot Sarpsborg opp å gå, vi må ha flere avganger mot Oslo, og vi må ha et et kollektivtilbud i helgene.

Rudskogen Motorsportsenter har over 100 000 tilreisende i året, Der ligger toglinja rett ved siden av. Næringsparken på Rudskogen har mer enn 200 arbeidsplasser.

Industri og Næringsområdet i Rakkestad  Sentrum ligger med sine svært mange bedrifter nærmest oppå perrongen. At vi ikke får full utnyttelse til både gods- og persontrafikk er veldig synd, da kunne vi vi kanskje redusert tungtrafikken noe, og samtidig vært attraktive som næringsområder.

I Rakkestad er næringslivet avhengige av arbeidskraft og kompetanse  både til og fra byene.

Nekter å gi oss!

På tross av manglende kollektivtilbud, eller skal vi si på trass …, har eiendomssalget steget mange år på rad. I år igjen med rekord, og med stadig like mange innflyttere utenfra. Vi er ei bygd som er på listetoppen med nye arbeidsplasser, og på full fart oppover i bostedsattraktivitet.

Vi har en handlegate som mange små byer og bygder kan se langt etter. Våre lokale bedrifter opplever stor lojalitet fra lokalbefolkningen. Samtidig er næringslivet helt avhengige av ny kompetanse, nye lærlinger og mer tilgang på arbeidskraft for å bestå.

Utvalget av varer og tjenester i Rakkestad er unikt

Ikke befolkningsgrunnlag nok?

Det har vært argumentet for å ikke ha flere avganger og flerer ruter. Men, dette blir som spørsmålet om hva som kom først, høna eller egget.

Når de ansvarlige sier at det ikke er befolkningsgrunnlag nok for å sette opp togtilbudet, pareres det herfra at det manglende kollektivtilbudet er et minus for bostedsattraktivteten vår.

Det er antakelig en direkte årsak til lavere besøkstall til sentrum og handel, og begrensende for å sikre god kompetanse til næringslivet. Kanskje det til og med kan påstås å være er en årsak til større en arbeidsledighet, enn om vi hadde hatt et godt kollektivtilbud.

Ungdom uten sertifikat som ønsker å besøke venner og benytte seg av kulturtilbud og attraksjoner i våre nabobyer, kanskje særlig i helgene, kan bare bli hjemme.

Utslippsreduksjonene går så vidt ned i Norge. På Politisk Kvarter i dag den 16 oktober er det miljødebatt (igjen). Der hevdes det blant annet at de store byene dobler investeringene på kollektivtrafikken.  Staten bruker enorme virkemidler for å få folk til å redusere bilkjøring, da blir det et tankekors at tusenvis av mennesker tvinges til å beholde bilen for å komme seg på jobb ikke bare innenfor eller ut av bygda, men også pendlere inn til Rakkestad.

Det at noen mener det er utopi å tro at «lille» Rakkestad skal få bedre kollektivtilbud, får vi bare respektere, men det forandrer ikke det faktum at behovet er der.

Det kan nevnes at Mysen, vår naboby, har vokst fram rundt en jernbanestasjon. I dag er stasjonen endestoppested for de fleste lokaltog på Østre linje. I dag har Mysen by har ca. 6.500 innbyggere, og hele Eidsberg har ca. 11.000. I Rakkestad er vi 8.200 innbyggere, av disse i underkant av 5000 i sentrum. Rakkestad er ikke bare en småstein i sandalen, men en bidragsyter til vekst i hele regionen!

Vi har politikere både her og i nabokommuner som slåss for samme sak, og alt vi kan gjøre er å fortsatt trykke på for å å bevegelse i riktig retning. Men det går tregt.

Og her er togtider:

Rakkestad  Oslo mandag til fredag: 06.06 og 07.06 om morgen
– og 16.39 /18.39 om ettermiddag

Lørdag/Søndag: Se tabell under….

 Gjester RNR
Tog i helgen retning Mysen, Askim, Oslo….

 

Sarpsborg:

 Gjester RNR
Tog til Sarpsborg…. finnes ikke

 

 

 

 

 

Hvis vi skulle ønske en tur til en av nabobyene i helgene, eller til Oslo, er det bare å ta bilen.
Er du ung og uten lappen; bli hjemme!

Busstabell med lørdag og søndag

 

 

 

 

 

 

 

 

Og til Halden:

 

 

Fra Nasjonal Transportplan 
Regjeringen har flere ambisiøse mål for transportsektorens utvikling, som bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet. Bedre kollektivtilbud vil gi bedre framkommelighet. I planperioden for Nasjonal transportplan 2018–2029 legges det bl.a. opp til å styrke persontogtilbudet gjennom utbygging og forbedring av jernbanenettet i og rundt de store byområdene. Mobiliteten i byområdene skal bedres gjennom målrettede investeringer, bedre kollektivtransporttilbud og framtidsrettede løsninger. Det legges også opp til betydelig opprusting og fornying på veg. Regjeringen har som ambisjon å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Forbedringer av teknologisk modenhet i ulike deler av transportsektoren, slik at nullutslippsløsninger blir konkurransedyktige med fossile transportløsninger, ligger til grunn for ambisjonen. Kollektivtransport er en del av løsningen for å oppnå klimagassreduksjoner i transportsektoren. Kollektivtrafikkens viktigste klimabidrag er å flytte trafikk fra personbil.

Fra forvaltning til forretning. Rakkestad Energi AS i endring.

Gammelt kraftverk i Buerbakkene. Foto; Anja Guerrera/ RNr

 «Endelig, efter 3 måneders venting kom det elektriske lys til Rakkestad Stasjon og utover bygden torsdag ettermiddag den 6 februar. Det er allerede naad et langt stykke ut i Degernæs, til Østre Rakkestad, til Ytterskogen og til Os. (

Rakkestad avis 11 februar 1913)

_______________________________________________________________

Den norske energibransjen har i flere år stått foran endringer, og det vil den fortsatt gjøre i årene som kommer. Rakkestad Energi AS, har fulgt med i utviklingen helt siden 1913, og nå er de inne i en ny prosess.

Av Anja Aa Guerrera/ Rakkestad Næringsråd

 

Ny retning for Rakkestad Energi

 Fra forvaltning til forretning

Energibransjen og  Rakkestad Energi har vært igjennom mange endringsprosesser i årene som har gått, på godt og vondt. Av og til kommer endringer av behov og etterspørsel, andre ganger er det politisk trykk, globale føringer, samt krav til omstilling som gjør seg gjeldende. I forbindelse med politiske føringer startet en ny prosess for  Rakkestad Energi for noen år siden. Samtidig med  en styrket global klimainnsats, skjer det en rask teknologiutvikling, og det gis sterke politiske føringer som gjør at energibransjen må omstille seg for en fremtid der alt skjer i et svært raskt tempo.

-Vi har allikevel skyndet oss langsomt, og var allerede for ti år siden klar på at det måtte endringer til lokalt for å gå fra «forvaltning til forretning», sier adm.dir Olaf Vik.  Rakkestad Energiverk endret da (i 2009), navn fra Rakkestad Energiverk AS,  til Rakkestad Energi AS.

-Den største endringen var allikevel at vi måtte tenke marked ogverdiskaping fremfor monopol, og at det måtte jobbes frem nye forretningsmodeller, mener Olaf Vik, som de siste 12 år har vært administrerende direktør i Rakkestad Energi AS.

«Tilførsel av elektrisitet, linjeoppføring og vedlikehold var de fremste forretningsområdene i 1913, men installasjon hos husstander og bedrifter vokste etterhvert til viktige inntektskilder.»

(Fra boken 100 år med kraft og vekst, Rakkestad Energi)

Selskapsmessig skille – ett selskap blir til to

– I kraftbransjen skjer det nå en prosess hvor kunden i større grad overtar makten, og da blir det  viktigere å utvikle gode løsninger og tjenester tilpasset kundenes behov og utviklingen i markedet. For Rakkestad Energi sin del betyr dette et selskapsmessig skille.

-Vi har frist frem til 2021 med å skille marked og monopol helt fra hverandre, sier Vik.

Selskapet skal oppnå dette ved at det etableres et nytt, eget selskap, som skal ivareta og utvikle den forretningsmessige delen gjennom å tilby nye produkter og tjenester. På den andre siden skal driften av distribusjonsnettet, tilfredsstillelse av lokale behov for næringsvekst og utvikling, tilsyn mm., skilles i et annet selskap. De to selskapene skal derimot ha et felles styre, og samme eiere.

Konserndannelse blir et resultat.

 

«Et viktig prinsipp i reguleringen av kraftsystemet er skillet mellom monopolvirksomhet og virksomhet som egner seg for konkurranse».

(Fra Energifakta Norge)

 

Administrerende direktør Olaf Vik (tv), og Markedssjef Olav Heen Bakke skal ta Rakkestad Energi gjennom en solid omstillings- og utviklingsprosess

Ny markedssjef

Som et ledd i denne prosessen ansatte nylig Rakkestad Energi Olav Heen Bakke som markedssjef. Olav skal stå for utvikling av det nye selskapets nyeste forretningsområder, og ivareta og styrke det etablerte. Dette vil si produkter og tjenester rundt smarte løsninger til hjem og næringsliv, samt produkter og tjenester som varmepumpeinstallasjon, nye energivennlige løsninger der gamle oljefyrte anlegg skal byttes ut, samt utvikling innenfor solenergi. Når det nye selskapet er på plass vil Olav bli Daglig leder i dette selskapet.

– Det er mye å jobbe med. Vi skal både kapitalisere opp selskapet, utvikle nye områder, og samtidig ivareta mennesker, miljø og forretningsdrift. Da trengte vi en markedsmann som Olav, forklarer Vik.

Solcelleteknologi

Teknologien innen solceller er også i stadig (og rask) utvikling, slik at både virkningsgraden og kostnaden har gått i riktig retning, ifølge energiselskapet.

– Dette har medført at interessen for å kunne bli delvis selvforsynt med strøm, øker også i Rakkestad. Rakkestad Energi vil derfor i nær fremtid kunne levere solcelleanlegg til kunder i Rakkestad primært, men også i andre områder i tilknytning til prosjekter som gjennomføres på bolig- og næringsbygg, sier Olav Heen Bakke

-Vi kan også tilby en SolSpot strømavtale der vi kjøper overskuddsstrøm som kundene ikke benytter selv. Alle kunder i Rakkestad har allerede fått installert nye automatiske strømmålerne, slik at anlegget dermed er forberedt på å kunne utvides med et solcelleanlegg. De nye AMS-målerne registrerer forbruket og overskuddet du selger ut på strømnettet, og avregner dette mot strømregningen, forklarer Heen Bakke

-Vi er i ferd med å inngå avtaler med leverandører som leverer fleksible og solide løsninger tilpasset norske forhold. Vi har spesielt lagt vekt på at det skal benyttes festebraketter som tåler tilstrekkelig snølast om vinteren og holde taket tett for vanninntrengning. Vi sikrer også at solcelleanleggene blir monteres av kvalifiserte montører, som har de riktige forutsetningene for å kunne installere solcelleanlegg, sier Heen Bakke.

Forretningsmuligheter

«Det var en begivenhet av rang og det vil vistnok bli benyttet i stor utstrekning, baade til lys og Drivkraft. Om et kan komme til videre benyttelse i husholdninger er vel et fremtidsspørsmål»

(R-A anno 1913)

Smarte hjem med HITCH

Det var nok neppe noen som i 1913 hadde tenkt seg at elektrisitetsverket kunne tilby fjernstyrte løsninger. Nå kan du forsikre deg om at du låste døra før du dro på ferie, at lys og varme ikke sto på unødig, og at komfyren hjemme hos mor og far er slått av.

Dette er fullt mulig i dag. Ved hjelp av ny teknologi blir det enklere å leve litt mer miljøvennlig, og litt tryggere. Du kan ha bedre kontroll over strømforbruket ved at lys skrur seg av og på automatisk når du går inn i boden, eller på kjøkkenet. Du kan ha toveis kommunikasjon med foreldrehjemmet, skru av og på lys selv om du er bortreist, eller skru av kaffetrakteren hjemme, dersom du tror du glemte det en travel morgen. Du kan også få beskjed når barna er kommet hjem, eller når håndverkeren eller vaskehjelpen låser seg inn.

 Gjester RNR
Smarte hjem

Disse, og mange andre muligheter finnes innenfor en stadig voksende teknologi. Rakkestad Energi har valgt å satse på dette området og er i dag partnere i  HITCH. I dag finnes det mer enn 100 smarte enheter som sensorer, kameraer, værstasjoner, musikkanlegg, vaskemaskiner, lyspærer og smartplugger som virker med Hitch.

– Hitch er utviklet i samarbeid med Deutsche Telekom og er et spennende satsningsområde for energiselskapet, og vi jobber med løsninger der kunden kan få bakt inn systemet via strømregningen, forteller Olaf Vik.

 HER KAN DU SE FILM

Fristen for å gjennomføre omstillingen er av regjeringen satt til 2021, og Rakkestad Energi jobber kontinuerlig med prosessen.

– Vi har stor tro på vår nye satsning og selskapsmodell, avslutter Olaf Vik til Rakkestad Næringsråd.

Har du spørsmål om saken kan du ta kontakt direkte med markedssjef Olav Heen Bakke, eller adm.direktør Olaf Vik hos Rakkestad Energi.

«Fallende kostnader for klimavennlige energiteknologier, og økt bruk av IKT, vil over tid endre energimarkedene. Utviklingen av lokale produksjonsteknologier og batterier, smarte styringssystemer og mer effektiv bruk av energi, vil til sammen påvirke energisystemet på en måte det er vanskelig å forutse i dag».

(Sitat fra regjeringens stortingsmld.om energipolitikk)

.FAKTA

 • Solceller kan benyttes på privatboliger, men også innen landbruk og industri vil man kunne få god utbytte av egenprodusert strøm. Privatkunder har mulighet til å søke om støtte fra Enova ved installasjon av solcelleanlegg.
 • Rakkestad Energi AS er et nettselskap. Nettvirksomheten omfatter ca. 4400 målepunkter innenfor kommunen. I tillegg har vi en betydelig installasjonsvirksomhet. Vi holder til på industriområdet i Rakkestad sentrum, har til sammen 34 ansatte og en totalomsetning på nærmere 100 millioner kroner.
 • Rakkestad Energi har også montører i Ringstad Elektro ble kjøpt i 2010. Et selskap med prosjekter blant annet i Asker, Oslo, Follo og Bærum. Daglig 10 til 12 montører på jobb, i tillegg til montørene i Rakkestad som i stor grad har lokale jobber med mye vedlikehold, utvidelser og noe arbeide på nye boligfelt.
 • Rakkestad Energi har sertifiserte varmepumpeinstallatører. Rundt 800 varmepumper solgt i Rakkestad.
 • Eiere er Rakkestad kommune med 67 % og Hafslund Nett AS med 33%
 • Rakkestad Energi er delt inn i fire forretningsområder, installasjon, nett, strømsalg og salg av varmepumper.
 • Rakkestad Energi står for drifting og vedlikehold av strømnettet i kommunen, som omfatter både høyspenningsnettet som overfører strømmen og lavspentnettet som fordeler strømmen til den enkelte kunde.
 • Installasjonsavdelineg utfører tjenester til industri, landbruk, offentlig og private aktører, i og utenfor Rakkestad.
 • Strømsalg er et lokalt tilbud i konkurranse med andre nasjonale kraftleverandører.

·       Alle nettselskap er ifølge Tilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg og utstyr innenfor sitt forsyningsområde. Det formelle navnet på denne tilsynsenheten er Det Lokale Eltilsyn (DLE) og er en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet. DLE utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

 Gjester RNR
Smart teknologi for tryggere hjem

 

«Fallende kostnader for klimavennlige energiteknologier, og økt bruk av IKT, vil over tid endre energimarkedene. Utviklingen av lokale produksjonsteknologier og batterier, smarte styringssystemer og mer effektiv bruk av energi, vil til sammen påvirke energisystemet på en måte det er vanskelig å forutse i dag».

(Sitat fra regjeringens stortingsmld.om energipolitikk)

Hva er Paris-avtalen?

Paris-avtalen er den første rettslig bindende klimaavtalen med reell deltakelse fra alle land. Avtalen vil bidra til økt innsats for utslippsreduksjoner, og forsterke arbeidet med klimatilpasning. Dette vil også påvirke utviklingen på energiområdet.

 

Velkommen til DEMONSTRASJON AV COWELDER


Lumatek AS innbyr til demodag med Migatronic CoWelder i fokus. Roboten står klar til sveising og vi svarer på deres spørsmål og utfordringer.

I tillegg viser vi fram:
– Sigma Select – Migatronic sin nye modulbaserte MIG – Omega Yard 300 Puls – TIG, PI 350 AC/DC med CWF – kaldtrådmater – Focus Stick, MMA maskiner – SIEGMUND sveisebord og oppspenningssystem – BDS magnetbormaskiner
Dato: Onsdag 29/8-18
Tid: 10.00 – 15.00
Hvor: Sølvskuttveien 89, 1892 Degernes

Vi serverer hjemmebakst og kaffe?
Kontakt Lars Petter på 475 02 010 eller lars@lumatek.as hvis dere ønsker å komme!

www.lumatek.as

Slåttland Group med ordretilgang på ½ milliard

Slåttland Group har sikret ordre for over 500 millioner for de neste 2 årene.
– Vi går inn i andre halvår 2018 med stor optimisme for framtida, sier Sigurd Slåttland, CEO i Slåttland AS.

 

«Det er fortsatt viktig i disse «digitale tider» at folk i bransjen snakker med hverandre for å finne de beste løsningene»
Sigurd Slåttland.

Slåttland har i over 30 år, vært leverandør til olje & gass og marinemarkedet og har satset sterkt på høy kompetanse med digitalisering og ny teknologi, har lykkes med denne satsingen som har bidratt til en meget god ordreinngang i 2018 og 2019
Med dette sikrer man stabile arbeidsplasser og stor verdiskapning i Slåttland Group. Ordretilgangen er spredt på både Norge og datterselskap i Vietnam.

 Gjester RNR

Med bakgrunn i et langsiktig arbeide sammen med kunder i disse markedene, har dette resultert i gode samarbeidsrelasjoner og leveringsavtaler, og man har sammen klart å finne effektive
løsninger

Det er fortsatt viktig i disse «digitale tider» at folk i bransjen snakker med hverandre for å finne de beste løsningene, sier CEO, Sigurd A Slåttland.

Det er stor optimisme i norsk industri for tiden, og mulighetene er mange ved å benytte verdifull kompetanse sammen med ny teknologi. Dette gir rom for utvikling generelt samt til nyskaping og innovasjon sammen med viktig drahjelp fra virkemiddelapparatet.

Det er fortsatt mulig å være utstyrsleverandør i Norge, men man må legge om kursen noe i forhold til måter og metoder. Samarbeidsrelasjoner vil bli mer viktig enn noen gang for å være effektiv og konkurransedyktig, sier Sigurd Slåttland.

For mer informasjon kontakt :
Sigurd Slåttland – 90880149

 Gjester RNR

NY VERKSTEDLEDER HOS RAKKESTAD SOGNESELSKAP

Lars Petter er nyansatt som verksleder i Rakkestad Sogneselskap. Foto: Anja Guerrera/ RNR

Lars Petter Didrichsen (39 år) fra Rakkestad er fra 1. januar ansatt som ny verkstedleder og kundemottaker hos Rakkestad Sogneselskap. Lars Petter er samboer, har 2 barn og er bosatt i Rakkestad. Han har lang og bred bakgrunn fra bilbransjen, og var ettermarkedssjef hos Bergerkrysset Auto i Mysen før han kom til oss.

Rakkestad Sogneselskap har det siste året vært gjennom en butikkfornying. Lars Petter Didrichsen får ansvaret for en videreføring, fornyelse og forbedring av vårt verksted og alle tjenestene vi fortsatt skal tilby på alle fagområder.

Til daglig vil du møte Lars Petter i kundemottaket hvor han tar i mot alle henvendelser og forespørsler, samt at han vil arbeide med å forbedre vår kommunikasjon med dere kunder.

Velkommen til Lars Petter .

Ordfører på bedriftsbesøk; Rakkestad Sogneselskap, HR Maskin og Olje og Gass senteret

Butikken som på folkemunne kalles «Sognesuper´n» ligger inne på industriområdet i Rakkestad Næringspark, Sentrum. At bedriften med sine to datterselskaper har et budsjett i 2018 på nesten 150 millioner, og sysselsetter ca 40 mennesker, er det kanskje ikke så mange som vet.

 

Av Anja Guerrea- Rakkestad Næringsråd

Rakkestad Sogneselskap engasjerer i dag rundt 24 mennesker , datterselskapet Olje og Gassenteret AS har åtte ansatte og HR Maskin (det andre datterselskapet), har fem i arbeid. Alle bedriftene drives fra lokalene som for de fleste er kjent som Rakkestad Sogneselskap butikkutsalg.
Men bak inngangsdørene der motorsag, verktøy og utstyr selges, skjuler det seg big business og markedsledende produkter.

Aage Solbrække, Magne Solbrekke og ordfører Ellen Solbrekke i HR Maskin sine lagerlokaler

Nye lokaler i 2017

-2017 har vært et hektisk år, vi har hatt en oppgang på mellom 10 og 12% etter at vi pusset opp og utvidet lokalene i butikken, forteller daglig leder Magne Solbrække. Økningen tror han kommer av flere ting, både at folk er interessert i å se nye lokaler og produkter, og også at sortimentet særlig på verktøy er supplert med nye leverandører.

Se FILM fra åpningen.

Det er full fart hele tiden og mange samtaler tas i forbifarten

 

Faghandel

Rakkestad Sogneselskap har siden 1823 vært leverandør til landbruket. I dag er de også en stor leverandør til industrien, landbruket og privatmarkedet i Østfold. De er også stor leverandør til privatpersoner som trenger produkter til hus, hage og fritid. Produktspekteret omfatter alt innen elektroverktøy, luftverktøy. handverktøy, sveisemaskiner, bilrekvisita, smøreoljer, arbeidstøy, verneutstyr, skogsutstyr, hageprodukter, bolter, skruer, elektriske artikler, bor, gjengetapper og spesialutstyr til industrien.

Kvalitetsverktøy fra flere verdensledende leverandører og merker.

Produktkvalitet, fagkunnskap og service er tre kjerneomrader som er høyt prioritert hos bedriften, sier daglig leder Magne Solbrække.

-Vi vektelgger  kvalitet og produktkunnskap og tar inn høykvalitetsvarer som vi også kan utføre service på. Dette er en viktig grunn til at vi har kunder som vender til tilbake til oss gang på gang, sier Solbrække og tar oss med inn i lokalene der alt fra gressklippere til verktøy får vinterservice og reparasjon.

Her på verkstedet får ordfører Ellen Solbrække et innblikk i det som skjer bak butikkveggene.

Olje og Gassenteret AS 

Et av datterselskapene som har tilhold i lokalene er Olje og Gassenteret som  er leverandør av diesel, fyringsprodukter, propan og smøreoljer til store deler av Østfold, Oslo og Akershus.

Olje og Gassenterets utelager i Rakkestad

Olje og Gassenteret AS ble etablert i 2001, og er et heleid datterselskap av Rakkestad Sogneselskap SA. De leverer fyringsolje, parafin, diesel og smøreolje til privat- og næringskunder hovedsaklig i Østfold. I tillegg leverer de LPG på bulk til kunder på Østlandet. På kontoret hos Anne er det hektisk aktivitet og det skal holdes styr på kunder, bestillinger, leveranser og fakturering. Årsbudsjettet er ca 80 millioner og det er åtte i staben som hver dag sørger for den daglige driften.

Anne i Olje og Gassenteret holder effektivt styr på bestillinger, leveringslogistikk og fakturering.

 

HR MASKIN – markedsleder på kjernebor

HR Maskin AS er markedsleder i Norge innen kjerneborutstyr til metallindustri og offshore i Norge. I lokalene sine i Rakkestad foregår det utprøving av forskjellige bor som skal brukes i industrien til ofte helt spesielle oppgaver. De er for eksempel den eneste leverandør i Norge som kan levere bor til boring i spesielt hardt materiale som for eksempel sliteståelet Hardox som er mye brukt i anleggs- og landbruksmaskiner. Aker Solutions er også en kunde som benytter seg av HR, for eksempel når et bor skal senkes 2500 meter under havoverflaten for å utføre en presisjonsjobb. I alt er det 338 forhandlere som represenerer HR Maskin.

Nøye testing er en del av det daglige arbeidet i HR Maskin

Bedriften har evnet å omstille seg fra å ha 70% av sitt marked i olje og offshore i 2014, til i dag å ha en tung posisjon i bygg/anlegg og landbruk. I dag har de også satset på rustfri borreprodukter som skal brukes blant annet i rustfrie vannstanker etc  i fiskeri/oppdrettsbransjen.

Noen ganger haster det – og da er rask service nødvendig

HR Maskin er i dag hovedleverandør til industributikkjeder  i Norge på sin produktgruppe. Igjen er det kunnskap og kvalitetbevissthet som har vært nøkkelen til bedriftens suksess.

-Vi er også opptatt av å bruke lokale samarbeidspartnere og håndverkere der vi kan. Vi mener det er å sende ut riktige signaler til bygda, skal vi alle ha en forventning om å handle lokalt må vi alle ta ansvar for å gå foran med et godt eksempel, sier Aage Solbrekke.

Ordfører Ellen Solbrække med selve grunnleggeren av HR Maskin som akkurat i dag tok seg av jobben med å veie hvert eneste borr for varedokumentasjonen.

FAKTA

Rakkestad Sogneselskap
Rakkestad Sogneselskap har siden 1823 vært leverandør til landbruket. Fra kun å være en landbruksleverandør i starten, er vi nå også en stor leverandør til industrien – landbruket og privat markedet i Østfold. 24 ansatte. Driftsinntekter 2016 42 362′ NOK 

WEB: http://rss.raso.one/

HR Maskin
Fra etableringen i 1994 har HR Maskin AS målrettet bygget opp kompetanse og erfaring innen vårt fagfelt, bearbeiding av stålrelaterte produkter. Opprinnelig var produkt porteføljen kjernebor og magnetbormaskiner fra Engelske Rotabroach, som i dag fortsatt er vårt viktigste produkt. Vi lagerfører et stort og bredt sortiment av maskiner, også for ATEX / EX områder, samt kjernebor fra Ø11 til Ø200mm.
Gjennom årene har vi også bygget opp et bredt utvalg av maskiner og utstyr innen metallbearbeiding, som bånd- og stikksager spesielt beregnet for ATEX / EX områder, mateverktøy for håndholdt boring, festeteknikk for boreløsninger i ikke magnetiske metaller, fasemaskiner for rør og plate, rørbøyemaskiner, aksialvifter ATEX / EX godkjente for ventilering og tilførsel luft til Sveisehabitat, undervannsverktøy med mer.
Å yte en høy servicegrad er en selvfølge. Vi jobber mye mot Offshore og det profesjonelle mekaniske marked, og både kompetanse, leveringsdyktighet og tilgjengelighet er høyt prioritert.
Ansatte: 5. Driftsinntekter 2016:11 397′ NOK

WEB: http://www.hr-maskin.no

 

Olje og Gassenteret
Olje og Gassenteret AS ble etablert i 2001, og er et heleid datterselskap av Rakkestad Sogneselskap SA. De leverer fyringsolje, parafin, diesel og smøreolje til privat- og næringskunder hovedsaklig i Østfold. I tillegg leverer de LPG på bulk til kunder på Østlandet.
Ansatte : 8 Driftsinntekter 2016:74 424′ NOK

WEB: http://www.oljeoggassenteret.no/

 

_________________________________

 

 

 

 

 

 

10ende klassenes Rollemodelldag

Som et ledd i samarbeidet mellom skole og næringsliv, og spesielt med tanke på å arbeidet å hjelpe de som nå går i tiende klasse til å velge riktig utdanning, arrangeres det hvert år en «Rollemodelldag» av skolen. I år er det første gang at skolen og Rakkestad Næringsråd står sammen om dette.

 

Anja Guerrera/ Rakkestad Næringsråd

Rundt 50 ungdommer skal få treffe representanter fra næringslivet i Rakkestad og få en dag til inspirasjon og ettertanke. I tillegg kommer reprensetanter både fra fylkeskommunen og opplæringskontoret.

Denne dagen er også et tiltak som vil føye seg inn under de aktiviteter som gjøres for å nå målet i næringsplanen om å få kompetanse til(bake) til bygda og sørge for at ungdommen kjenner næringslivet i hjembygda. I tillegg tror vi at dette også generer gode ambassadører for bygda vår.

Under kan du se hvilket program ungdommen skal igjennom den 12 januar. Det er jo ikke tid eller rom til å ta inn alle, men næringsrådet vil i tillegg til bedriftene som besøker oss, gi elevene et godt innblikk i vårt rike næringsliv og mulighetene i Rakkestad.

Rollemodelldagen fredag 12 januar 2018

Baker, snekker, elektriker, kokk, frisør, helsearbeider, sveiser eller ingeniør – valgene er mange og det er viktig at ungdommen som skal velge utdannelse kjenner næringslivet og mulighetene i bygda. Foto: KineJensen.com

Rakkestad Ungdomsskole
og Rakkestad Næringsråd

 

 

 

 

Foredrag og innlegg
8.30-9.15 Mysen vgs. og Service og samferdsel

9.20-10.00 BYGGEBRANSJEN: Erik Boger fra Boger Bygg AS og Jørgen Kobro, Opplæringskontoret

Byggebransjen trenger mange fagarbeidere I fremtiden og det er avgjørende med et fagbrev/svennebrev i dag hvis man ønsker seg en karriere innen tekniske fag. Boger Bygg er en av flere solide rakkestadbedrifter innenfor bygg og anleggsbransjen og ble Gasellebedrift i 2017. De tar imot lærlinger og trenger flere faglærte til sin bedrift i fremtiden!

 

10.10- 10.40: Østfold Fylkeskommune – “Yrkesfag – mange muligheter” v. rådgiver Gry Sørlie og Marte Edvardsen, Opplæringsavdelingen, seksjon for opplæring i skole og bedrift

 

10.40 Elevene går til Næringshuset der de kan spise matpakken sin før programmet fortsetter:

NB: HOS NÆRINGSRÅDET I Johs C Liens gate 5
Ca 11.00 – 11.30 Elevene spiser matpakken sin og finner seg en plass.

 

11.30-12.00

Helse og omsorgsarbeider, sykepleie og institusjonskjøkkenfag er tre viktige fagområder i vår kommune som hele tiden skal ha topp kompetanse på området. Ved sykepleier Marius Andersen, hjelpepleier/ omsorgsarbeider Marianne og leder/kokk Borgild Strekerud, Skautun Sykehjem Rakkestad Kommune

 

12.00-12.30

Slåttland Mekaniske Industri er en bedrift som leverer til olje, off/onshore og marin sektor,  De omsetter for mer enn 100 millioner årlig og har mere enn 40 ansatte innefor mekanisk industri, ingeniørfag, sveis og platearbeidere. De har også en avdeling I Vietnam. Dette er en bedrift som har klart seg igjennom en tøff oljekrise, sammen med også Mjørud som er en stor bedrift på Rudskogen. Bare på Rudskogen Industriområde er det nærmere 250 arbeidsplasser. Ved HR sjef Håvard Larsson

SE FILM

 

12.30-Pause

 

12.45-13.00
Rakkestad vil ha DEG tilbake etter endt utdanning!

Hvilke bedrifter og bransjer finnes egentlig I Rakkestad, og hva skal til for at DU flytter tilbake etter endt utdanning?. Ved Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

13.15-13.35

Frisørfag og skjønnhet/hudpleiefag

Ved Sidsel Brøntorp og Anita Jacobsen fra S.P.A hud og hårdesign I Rakkestad.

Frisørbransjen kan være tøff og det er mange som har en drøm om å starte selv. S.P.A er en skjønnhets/frisørsalong som I 2016 var på Gasellelisten – det vil si at de har doblet omsetningen på 4 år. Hør om suksessen.

 

13.35-14.00

Stedsutvikling, kompetanse og utdanning er viktig for Rakkestad. Hvordan jobber næringsrådet og hva kan vi gjøre for deg etter at du er ferdig på ungdomsskolen? Ved Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

 

Kommunen forlenger samarbeidet – se kommunestyrets behandling her.


SE SAKEN


 Gjester RNR
Gjester RNR

RAKKESTAD NÆRINGSRÅD – 2018 – 2021

Vedlegg:

1 – Årsrapport for 2016.

2 – Rapport/status pr. 2017.

Saken gjelder

Eksisterende avtale mellom Rakkestad kommune og Rakkestad Næringsråd (2013 – 2017) utløper 31.12.2017.

Kommunestyret tar i denne saken stilling til om avtalen skal forlenges til 31.12.2021.

Bakgrunn

Rakkestad Næringsråd ble etablert fra 2013 av næringslivet i kommunen.

Det har følgende hovedfunksjoner:

 • En lokal interesseorganisasjon for næringslivet.
 • Et talerør for næringslivet overfor Rakkestad kommune.
 • Et bindeledd mellom Rakkestad kommune og næringslivet og lokalsamfunnet i næringsrelaterte spørsmål og saker.
 • En deltaker og aktør for næringslivet, kommunen og lokalsamfunnet i aktuelle samfunnsmessige spørsmål og saker.

Om både hovedarbeidsområder/prioriterte arbeidsområder vises til vedlagte årsrapport for 2016 og rapport/status pr. 2017.

Rådmannen har ikke særskilte kommentarer til innholdet i disse rapportene.

Rakkestad kommunes prioriteringer overfor og samarbeid med Rakkestad Næringsråd skjer i hovedsak i regi av ordfører.

Finansiering

Rakkestad Næringsråd er i 2017 finansiert som følger:

Kontingenter, kr. 240 000
Kurs og undervisning – oppdrag, « 100 000
Partnerbedrifter, « 50 000
Tilskudd fra Rakkestad kommune, « 357 000
Sum, kr. 747 000

 

Rakkestad Næringsråd disponerer dessuten de tidligere «DnB – lokalene» i Bankgården Rakkestad – som det betaler kr. 15 000 for på årsbasis inklusive fellesutgifter.

Næringsrådet ordner renhold av arealene selv.

Rakkestad Næringsråds betydning for kommunen

Rakkestad kommune har selv for små ressurser på plan- og samfunnssiden – en problem-stilling det for tiden arbeides med – og som sådan fyller Rakkestad Næringsråd en viktig utadrettet rolle mot næringsliv og lokalsamfunn også for kommunen. Som hovedinntrykk fungerer det etter sitt formål for kommunen isolert og for det sivile samfunnet. Særlig har ordføreren – som er delaktig i å trekke opp hovedarbeidsområdene, prioritere tiltak og er utøvende sammen med daglig leder – hatt en stor nytte av Næringsrådet i sin virksomhet.

Av disse grunner er det uttalt sterke ønsker om å forlenge samarbeidsavtalen mellom Rakkestad kommune og Rakkestad Næringsråd med fire år (1.1.2018 – 31.12.2021).

Som det går fram av rapport/status pr. 2017 favner Næringsrådet bredt:

 • Dialog – Rakkestad Næringsråd – Rakkestad kommune – det sivile samfunn.
 • Markedsføring.
 • Omdømmebygging.
 • Temamøter.
 • Bransjemøter.
 • Næringsplan.
 • Skole – næringslivssamarbeid.
 • NAV – Næringsrådssamarbeid.
 • Bedriftsbesøk koordinert med ordfører.
 • Samferdsel – pendling.
 • Påvirkning og involvering.

Dette er uttrykk for en relativt omfattende aktivitet.

Ramme for en ny avtale

Rakkestad kommune – ordfører Ellen Solbrække og rådmann Alf Thode Skog – og Rakkestad Næringsråd – styreleder Odd-Arvid Bjørnstad og daglig leder Anja Guerrera – hadde tidligere i høst et møte i sammenheng med en forlengelse av samarbeidsavtalen.

Følgende konklusjoner ble fattet:

 • Rakkestad kommune og Rakkestad Næringsråd bør forlenge eksisterende avtale slik at den utløper 31.12.2021.

 

 • Et arbeidsutvalg av Rakkestad formannskap og styret i Rakkestad Næringsråd prioriterer hovedarbeidsområder og tiltak for Næringsrådet i 2018 – 2021.

 

 • For Rakkestad Næringsråd er økonomi en begrensende faktor for aktivitet og resultater.
 • Rakkestad kommune bør heve sitt tilskudd til Rakkestad Næringsråd til kr. 400 000 pr. år fra 1.1.2018 som indeksreguleres med kommunal deflator fra et år og til det neste.

Rådmannens vurderinger

Rådmannen stiller seg bak saken som den er framstilt foran.

Rakkestad kommune finansierer fortsatt tilskudd til Rakkestad Næringsråd av disposisjons-fondet i 2018 – 2021.

En avtale som inneholder hovedarbeidsområder og tiltak for Rakkestad Næringsråd 2018 – 2021 legges fram for formannskapet i januar 2018.

Rådmannens forslag til vedtak

Rakkestad kommunestyre vedtar å forlenge samarbeidsavtalen med Rakkestad Næringsråd til 31.12.2021.

En avtale som inneholder hovedarbeidsområder og tiltak for Rakkestad Næringsråd 2018 – 2021 legges fram for formannskapet i januar 2018.

Økonomisk ramme for avtalen er på kr. 400 000 p.a. – som indeksreguleres med kommunal deflator første gang 1.1.2019.

 

 Gjester RNR
Gjester RNR

KM BYGG – Bred kompetanse er nøkkelen til suksess

KM Bygg ansetter medarbeidere med forskjellig kompetanse både for å oppnå byggfaglig bredde men like viktig for å sikre god organisasjonsutvikling internt.

Av Anja Guerrera/ Rakkestad Næringsråd

Eiendomsselskapet Kopperud  Murtnes Eiendom AS og byggefirmaet Kopperud Murtnes Bygg AS har både nye storbygg oppført, og nye på tegnebordet. Med sterk vekst i blant annet Askim, er det i tiden som kommer både byggingen der, og den stadige organisasjonsutviklingen som står på agendaen.

-Selv om bedriften nå er store på eiendomsutvikling i Askim og selv om vi har en klar horisont, skal vi selvsagt også ta vare på de små jobbene, sier daglig leder i KM Bygg Henri Verwegen.

Gode strategier

Byggefirmaet som ble etablert som et AS i 1991 tufter på et solid vennskap, og smarte strategiske valg. I dag er etterspørselen stor og det er viktig å kunne kombinere det å gi tilbud på jobbene, god kundeservice og drift, med en god intern organisasjonsutvikling, sier Petter Kopperud. – Fokuset ligger på å forsøke å utvikle de ansatte hele tiden for på den måten å kunne etterkomme de kravene til service og gjennomføring som en byggherre i dag etterspør.

– På de større prosjektene er anleggslederne administrative ledere ute på arbeidsplassen noe som medfører at de som er ute tør å ta noen avgjørelser og dermed jobbe effektivt, sier daglig leder Henri Verwegen Samtidig er vi heldig å ha ansatte som er meget omstillingsdyktig slik at anleggslederne arbeider innenfor utførelsen av sine fag på mindre prosjekter og når det er kapasitet på de store plassene.

Teamarbeid

I en tid hvor organisasjoner stadig jobber med endrings- og omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende.

Å utvikle seg som en god arbeidsgiver innebærer i stor grad for bedriften å sørge for at de ansatte involveres og er tett på prosjektene. God dialog og strategisk planlegging er en viktig del av KM bedriftens hverdag.

– Bredde i kompetanse gir trygghet.  Hver tirsdag gjennomføres et eget organisasjonsutviklingsmøte der strategiske vurderinger, gjennomgang av aktuelle prosjekter og mulige jobber, til den arbeids og prosjektansvarsfordeling som gagner bedriften best.

– Våre ansatte har forskjellig kompetanse, det er noe vi ser vi kan være bevisste på når vi ansetter. Det er så viktig at vi har rett menneske til oppgaven som skal utføres, og det er viktig å vite hvem som er best på hva, og hvordan vi bruker ressursene best. Samtidig handler det om at de som jobber her skal ha oppgaver de føler mestring og trivsel med, understrekes det.

-Ett eksempel nå er at vi ønsker å satse litt på Epoxy-arbeider og på bakgrunn av dette har vi fått med oss en person som har mye kompetanse på dette området. Han har et godt nettverk i bransjen og dette gjør at vi som bedrift kan dra nytte av dette samtidig som den ansatte kan gjøre det han er god på og trives med, fortelles det.

– Det har vært en lang prosess, men det var godt å komme bort fra «søndagsplanleggingen», som gjerne besto i flere telefoner for å avklare hvem som skulle hvor, når, – og gjøre hva. Nå har vi torsdagsmøter der vi gjennomgår praktisk gjennomføring og planlegging av neste ukes arbeid.

God organisering

Eierne er opptatt av at det skal være et styre som er kompetent og aktivt. I 2017 ble det valgt inn ny styreleder i både eiendomsselskapet og byggfirmaet, Sonja Yvonne Vedahl er styreleder for begge. Petter Kopperud er daglig leder i eiendomsselskapet Kopperud og Murtnes Eiendom AS.  I Byggefirmaet KM Bygg er nå Henri Verwegen daglig leder, og Håvard Gjerberg er prosjektleder. De søker i disse dager etter en prosjektleder til som kan bidra på både store og små prosjekter.  Bedriften Kopperud Murtnes Bygg er oppført med 28 ansatte og har økt omsetningen fra 46 millioner i 2014 til i overkant av 80 millioner i 2016.

Kompetanse på organisasjonsutvikling og ledelse

Bedriften har ansatte med organisasjonsutvikling som kompetansefelt og det har vært nyttig å ha denne kompetansen i eget hus.

– Organisasjonsutvikling er en stadig pågående prosess, og de grepene vi har tatt innenfor organisasjonsutvikling er utgangspunktet for at vi driver eiendomsutviklingen videre. Denne prosessen er også viktig for måten eiendomsselskapet og byggselskapet jobber sammen på, sier daglig leder i Kopperud og Murtnes Eiendom AS, Petter Kopperud.

Bransjen trenger flere faglærte

-Vi har allerede etablert et godt samarbeide med de videregående skolene. Det er rett og slett viktig at bedriften vår selger seg inn på et tidlig tidspunkt. Vi trenger flere flinke folk! Vi har en lærling akkurat nå, og på nyåret får vi to elever fra videregående som skal ha praksis her. Det er veldig viktig å oppmuntre de unge til å ta fagutdanning. Det er og vil være stort behov for både tømrer, rørleggere, elektrikere, forskalingsarbeidere, murere og malere i årene fremover, sier Kopperud.

Historien

Petter Kopperud og Per Murtnes traff hverandre i 1987 og har siden da utviklet bedriftene sammen.

Nå trives vi godt her på industrifeltet i sentrum av Rakkestad, sier Kopperud som sammen med resten av teamet gleder seg over mange flere gode år som skal komme.

 KM BYGG ASKIM VAMMAVN

Nylig er ferdigstilt et boligkompleks i Vammaveien i Askim med 34 leiligheter og næringsbygg i første etasje.

Petter Kopperud (tv) er daglig leder i Kopperud og Murtnes Eiendom AS og Henri Verwegen er daglig leder i KM Bygg AS. De jobber mye sammen for å sikre gode strategier, riktig kompetanse og samhandling firmaene imellom.

 

 Gjester RNR
I bakgrunnen er det leilighetskomplekset som nå er ferdigstilt i Vammaveien. I forgrunnen er det skisse av det kommende prosjektet som nå er under behandling i Askim Kommune.

Elin Brudalen Arnesen har en delt stilling der hun i tillegg til å være prosjektleder i eiendomsselskapet Kopperud og Murtnes Eiendom AS jobber med organisasjonsutvikling. Her sammen med prosjektleder Håvard Gjerberg..

Dette bygget i sentrum av Rakkestad stod ferdig for et drøyt år siden. I 1 etasje er det næringslokaler hvor Retro klesbutikk og Privatmegleren v/Kirkeng driver sin virksomhet
 I 2 etasje er det bygget 4 leiligheter med høy standard hvor det er satt inn store vinduer som bringer godt lys til hvert enkelt rom. I 3 etasje er det 3 leiligheter med høy standard og hvor mye av den opprinnelige bebyggelsen er bevart. Alle leilighetene er solgt..

Terrasseløsning Rakkestad – Torggården. Her med Epoxy-belegg.

Informasjon fra www.kmbygg.no

Oppdrag og primærmarked

«Vi tar på oss alle typer oppdrag – alt fra større totalentrepriser til mindre oppdrag for privatpersoner. Vi retter oss i hovedsak mot stat, kommune, industri og næring. Vårt primærmarked er Østfold og Akershus.

Vi har gjennom årene fått en bred erfaring både fra nybyggombygging og rehabilitering av skolerinstitusjonernæringsbygg og boliger.

I tillegg til tradisjonelle byggeoppdrag, har vi både evne og lyst til å utføre spesialoppdrag, som eksempler kan vi nevne Tusenfryd og TV2’s VM-scene under Fotball-VM 2010.

Vi har knyttet til oss kvalitetsbevisste kunder og dyktige fagfolk med høy kompetanse. Pr. i dag er vi 26 ansatte, hvorav 2  skal ta fagprøve i disse dager.

I tillegg til egne ansatte, har vi et bredt kontaktnett av seriøse samarbeidspartnere og underleverandører.» (fra hjemmeside)