Kategoriarkiv: NYTT FRA BEDRIFTENE

Fra forvaltning til forretning. Rakkestad Energi AS i endring.

Gammelt kraftverk i Buerbakkene. Foto; Anja Guerrera/ RNr

 «Endelig, efter 3 måneders venting kom det elektriske lys til Rakkestad Stasjon og utover bygden torsdag ettermiddag den 6 februar. Det er allerede naad et langt stykke ut i Degernæs, til Østre Rakkestad, til Ytterskogen og til Os. (

Rakkestad avis 11 februar 1913)

_______________________________________________________________

Den norske energibransjen har i flere år stått foran endringer, og det vil den fortsatt gjøre i årene som kommer. Rakkestad Energi AS, har fulgt med i utviklingen helt siden 1913, og nå er de inne i en ny prosess.

Av Anja Aa Guerrera/ Rakkestad Næringsråd

 

Ny retning for Rakkestad Energi

 Fra forvaltning til forretning

Energibransjen og  Rakkestad Energi har vært igjennom mange endringsprosesser i årene som har gått, på godt og vondt. Av og til kommer endringer av behov og etterspørsel, andre ganger er det politisk trykk, globale føringer, samt krav til omstilling som gjør seg gjeldende. I forbindelse med politiske føringer startet en ny prosess for  Rakkestad Energi for noen år siden. Samtidig med  en styrket global klimainnsats, skjer det en rask teknologiutvikling, og det gis sterke politiske føringer som gjør at energibransjen må omstille seg for en fremtid der alt skjer i et svært raskt tempo.

-Vi har allikevel skyndet oss langsomt, og var allerede for ti år siden klar på at det måtte endringer til lokalt for å gå fra «forvaltning til forretning», sier adm.dir Olaf Vik.  Rakkestad Energiverk endret da (i 2009), navn fra Rakkestad Energiverk AS,  til Rakkestad Energi AS.

-Den største endringen var allikevel at vi måtte tenke marked ogverdiskaping fremfor monopol, og at det måtte jobbes frem nye forretningsmodeller, mener Olaf Vik, som de siste 12 år har vært administrerende direktør i Rakkestad Energi AS.

«Tilførsel av elektrisitet, linjeoppføring og vedlikehold var de fremste forretningsområdene i 1913, men installasjon hos husstander og bedrifter vokste etterhvert til viktige inntektskilder.»

(Fra boken 100 år med kraft og vekst, Rakkestad Energi)

Selskapsmessig skille – ett selskap blir til to

– I kraftbransjen skjer det nå en prosess hvor kunden i større grad overtar makten, og da blir det  viktigere å utvikle gode løsninger og tjenester tilpasset kundenes behov og utviklingen i markedet. For Rakkestad Energi sin del betyr dette et selskapsmessig skille.

-Vi har frist frem til 2021 med å skille marked og monopol helt fra hverandre, sier Vik.

Selskapet skal oppnå dette ved at det etableres et nytt, eget selskap, som skal ivareta og utvikle den forretningsmessige delen gjennom å tilby nye produkter og tjenester. På den andre siden skal driften av distribusjonsnettet, tilfredsstillelse av lokale behov for næringsvekst og utvikling, tilsyn mm., skilles i et annet selskap. De to selskapene skal derimot ha et felles styre, og samme eiere.

Konserndannelse blir et resultat.

 

«Et viktig prinsipp i reguleringen av kraftsystemet er skillet mellom monopolvirksomhet og virksomhet som egner seg for konkurranse».

(Fra Energifakta Norge)

 

Administrerende direktør Olaf Vik (tv), og Markedssjef Olav Heen Bakke skal ta Rakkestad Energi gjennom en solid omstillings- og utviklingsprosess

Ny markedssjef

Som et ledd i denne prosessen ansatte nylig Rakkestad Energi Olav Heen Bakke som markedssjef. Olav skal stå for utvikling av det nye selskapets nyeste forretningsområder, og ivareta og styrke det etablerte. Dette vil si produkter og tjenester rundt smarte løsninger til hjem og næringsliv, samt produkter og tjenester som varmepumpeinstallasjon, nye energivennlige løsninger der gamle oljefyrte anlegg skal byttes ut, samt utvikling innenfor solenergi. Når det nye selskapet er på plass vil Olav bli Daglig leder i dette selskapet.

– Det er mye å jobbe med. Vi skal både kapitalisere opp selskapet, utvikle nye områder, og samtidig ivareta mennesker, miljø og forretningsdrift. Da trengte vi en markedsmann som Olav, forklarer Vik.

Solcelleteknologi

Teknologien innen solceller er også i stadig (og rask) utvikling, slik at både virkningsgraden og kostnaden har gått i riktig retning, ifølge energiselskapet.

– Dette har medført at interessen for å kunne bli delvis selvforsynt med strøm, øker også i Rakkestad. Rakkestad Energi vil derfor i nær fremtid kunne levere solcelleanlegg til kunder i Rakkestad primært, men også i andre områder i tilknytning til prosjekter som gjennomføres på bolig- og næringsbygg, sier Olav Heen Bakke

-Vi kan også tilby en SolSpot strømavtale der vi kjøper overskuddsstrøm som kundene ikke benytter selv. Alle kunder i Rakkestad har allerede fått installert nye automatiske strømmålerne, slik at anlegget dermed er forberedt på å kunne utvides med et solcelleanlegg. De nye AMS-målerne registrerer forbruket og overskuddet du selger ut på strømnettet, og avregner dette mot strømregningen, forklarer Heen Bakke

-Vi er i ferd med å inngå avtaler med leverandører som leverer fleksible og solide løsninger tilpasset norske forhold. Vi har spesielt lagt vekt på at det skal benyttes festebraketter som tåler tilstrekkelig snølast om vinteren og holde taket tett for vanninntrengning. Vi sikrer også at solcelleanleggene blir monteres av kvalifiserte montører, som har de riktige forutsetningene for å kunne installere solcelleanlegg, sier Heen Bakke.

Forretningsmuligheter

«Det var en begivenhet av rang og det vil vistnok bli benyttet i stor utstrekning, baade til lys og Drivkraft. Om et kan komme til videre benyttelse i husholdninger er vel et fremtidsspørsmål»

(R-A anno 1913)

Smarte hjem med HITCH

Det var nok neppe noen som i 1913 hadde tenkt seg at elektrisitetsverket kunne tilby fjernstyrte løsninger. Nå kan du forsikre deg om at du låste døra før du dro på ferie, at lys og varme ikke sto på unødig, og at komfyren hjemme hos mor og far er slått av.

Dette er fullt mulig i dag. Ved hjelp av ny teknologi blir det enklere å leve litt mer miljøvennlig, og litt tryggere. Du kan ha bedre kontroll over strømforbruket ved at lys skrur seg av og på automatisk når du går inn i boden, eller på kjøkkenet. Du kan ha toveis kommunikasjon med foreldrehjemmet, skru av og på lys selv om du er bortreist, eller skru av kaffetrakteren hjemme, dersom du tror du glemte det en travel morgen. Du kan også få beskjed når barna er kommet hjem, eller når håndverkeren eller vaskehjelpen låser seg inn.

 Gjester RNR
Smarte hjem

Disse, og mange andre muligheter finnes innenfor en stadig voksende teknologi. Rakkestad Energi har valgt å satse på dette området og er i dag partnere i  HITCH. I dag finnes det mer enn 100 smarte enheter som sensorer, kameraer, værstasjoner, musikkanlegg, vaskemaskiner, lyspærer og smartplugger som virker med Hitch.

– Hitch er utviklet i samarbeid med Deutsche Telekom og er et spennende satsningsområde for energiselskapet, og vi jobber med løsninger der kunden kan få bakt inn systemet via strømregningen, forteller Olaf Vik.

 HER KAN DU SE FILM

Fristen for å gjennomføre omstillingen er av regjeringen satt til 2021, og Rakkestad Energi jobber kontinuerlig med prosessen.

– Vi har stor tro på vår nye satsning og selskapsmodell, avslutter Olaf Vik til Rakkestad Næringsråd.

Har du spørsmål om saken kan du ta kontakt direkte med markedssjef Olav Heen Bakke, eller adm.direktør Olaf Vik hos Rakkestad Energi.

«Fallende kostnader for klimavennlige energiteknologier, og økt bruk av IKT, vil over tid endre energimarkedene. Utviklingen av lokale produksjonsteknologier og batterier, smarte styringssystemer og mer effektiv bruk av energi, vil til sammen påvirke energisystemet på en måte det er vanskelig å forutse i dag».

(Sitat fra regjeringens stortingsmld.om energipolitikk)

.FAKTA

 • Solceller kan benyttes på privatboliger, men også innen landbruk og industri vil man kunne få god utbytte av egenprodusert strøm. Privatkunder har mulighet til å søke om støtte fra Enova ved installasjon av solcelleanlegg.
 • Rakkestad Energi AS er et nettselskap. Nettvirksomheten omfatter ca. 4400 målepunkter innenfor kommunen. I tillegg har vi en betydelig installasjonsvirksomhet. Vi holder til på industriområdet i Rakkestad sentrum, har til sammen 34 ansatte og en totalomsetning på nærmere 100 millioner kroner.
 • Rakkestad Energi har også montører i Ringstad Elektro ble kjøpt i 2010. Et selskap med prosjekter blant annet i Asker, Oslo, Follo og Bærum. Daglig 10 til 12 montører på jobb, i tillegg til montørene i Rakkestad som i stor grad har lokale jobber med mye vedlikehold, utvidelser og noe arbeide på nye boligfelt.
 • Rakkestad Energi har sertifiserte varmepumpeinstallatører. Rundt 800 varmepumper solgt i Rakkestad.
 • Eiere er Rakkestad kommune med 67 % og Hafslund Nett AS med 33%
 • Rakkestad Energi er delt inn i fire forretningsområder, installasjon, nett, strømsalg og salg av varmepumper.
 • Rakkestad Energi står for drifting og vedlikehold av strømnettet i kommunen, som omfatter både høyspenningsnettet som overfører strømmen og lavspentnettet som fordeler strømmen til den enkelte kunde.
 • Installasjonsavdelineg utfører tjenester til industri, landbruk, offentlig og private aktører, i og utenfor Rakkestad.
 • Strømsalg er et lokalt tilbud i konkurranse med andre nasjonale kraftleverandører.

·       Alle nettselskap er ifølge Tilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg og utstyr innenfor sitt forsyningsområde. Det formelle navnet på denne tilsynsenheten er Det Lokale Eltilsyn (DLE) og er en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet. DLE utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

 Gjester RNR
Smart teknologi for tryggere hjem

 

«Fallende kostnader for klimavennlige energiteknologier, og økt bruk av IKT, vil over tid endre energimarkedene. Utviklingen av lokale produksjonsteknologier og batterier, smarte styringssystemer og mer effektiv bruk av energi, vil til sammen påvirke energisystemet på en måte det er vanskelig å forutse i dag».

(Sitat fra regjeringens stortingsmld.om energipolitikk)

Hva er Paris-avtalen?

Paris-avtalen er den første rettslig bindende klimaavtalen med reell deltakelse fra alle land. Avtalen vil bidra til økt innsats for utslippsreduksjoner, og forsterke arbeidet med klimatilpasning. Dette vil også påvirke utviklingen på energiområdet.

 

Slåttland Group med ordretilgang på ½ milliard

Slåttland Group har sikret ordre for over 500 millioner for de neste 2 årene.
– Vi går inn i andre halvår 2018 med stor optimisme for framtida, sier Sigurd Slåttland, CEO i Slåttland AS.

 

«Det er fortsatt viktig i disse «digitale tider» at folk i bransjen snakker med hverandre for å finne de beste løsningene»
Sigurd Slåttland.

Slåttland har i over 30 år, vært leverandør til olje & gass og marinemarkedet og har satset sterkt på høy kompetanse med digitalisering og ny teknologi, har lykkes med denne satsingen som har bidratt til en meget god ordreinngang i 2018 og 2019
Med dette sikrer man stabile arbeidsplasser og stor verdiskapning i Slåttland Group. Ordretilgangen er spredt på både Norge og datterselskap i Vietnam.

 Gjester RNR

Med bakgrunn i et langsiktig arbeide sammen med kunder i disse markedene, har dette resultert i gode samarbeidsrelasjoner og leveringsavtaler, og man har sammen klart å finne effektive
løsninger

Det er fortsatt viktig i disse «digitale tider» at folk i bransjen snakker med hverandre for å finne de beste løsningene, sier CEO, Sigurd A Slåttland.

Det er stor optimisme i norsk industri for tiden, og mulighetene er mange ved å benytte verdifull kompetanse sammen med ny teknologi. Dette gir rom for utvikling generelt samt til nyskaping og innovasjon sammen med viktig drahjelp fra virkemiddelapparatet.

Det er fortsatt mulig å være utstyrsleverandør i Norge, men man må legge om kursen noe i forhold til måter og metoder. Samarbeidsrelasjoner vil bli mer viktig enn noen gang for å være effektiv og konkurransedyktig, sier Sigurd Slåttland.

For mer informasjon kontakt :
Sigurd Slåttland – 90880149

 Gjester RNR

Fra nyfaglært tømrer til fagskoleingeniør og prosjektleder

Håvard Kvisler har vært på en reise fra å være ung faglært tømrer, til fagskoleutdannet byggteknikker og byggmester, til en stilling som prosjektleder.
– Byggebransjen trenger topp kvalifisert kompetanse, mener han, og angrer ikke på at han valgte en fagutdanning som tømrer som igjen var springbrettet til høyere utdanning.

Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

Håvard valgte sammen med bedriften å satse på videreutdanning mens han var i jobb. Utdannelsen tok han ved Fagskolen i Østfold, som ligger på Kråkerøy. En kveld og en dag i uka, samt hardt helge- og fritidsarbeid i tre år, førte frem til prosjektlederjobben han har i dag, i samme firma, Bjørnstad Bygg AS. Nå har han vært ansatt i Bjørnstad Bygg i 10 år og ønsker å bli.

Å ha muligheten til å studere i kombinasjon med jobben gir en vinn-vinn situasjon for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette mener både Håvard og daglig leder i bedriften.

– En får også en unik mulighet til å praktisere teorien, sier Håvard.

Det å ha ansvar for et prosjekt fra start til slutt innebærer alt fra den første ideén, til nøkkelen settes i døra. Søknader, tegninger, materialvalg, bestillinger, arbeidere, oppfølging og kontroll skal gå knirkefritt, og krever en streng logistikkføring.

Prosjektleder og fagskoleingeniør Håvard Lislerud (tv) og daglig leder og eier av Bjørnstad Bygg Odd Arvid Bjørnstad har jobbet tett sammen i 10 år.

Systemet som brukes i bedriften har Håvard vært med å videreutvikle gjennom de siste årene,  i tett samarbeid med Odd Arvid som fra før hadde klare tanker og innarbeidede rutiner, men som nå gradvis har fått tilpasset driften en digital hverdag.

I dag foregår det meste av kommunikasjonen mellom håndverkerne og prosjektlederen via et digitalt styringssystem. Håvard håndterer dermed bestillinger, mye av den daglige kommunikasjonen, og fremdrift for prosjektene.

Bjørnstad Bygg AS har vokst fra en liten familiebedrift til 22 ansatte og rundt 35 millioner i omstening bare på den tiden Håvard har vært ansatt. Da er det helt nødvendig at logistikken sitter som støpt. Veksten har gitt Håvard muligheten til å utvikle seg gradvis og sammen med bediften. Samtidig har bedriften basert seg på  LEAN basert ledelse som betyr at arbeiderne ute er involvert i stor grad.

«LEAN er en filosofi der grunntanken er respekt for mennesker, fokus på kundens behov og bruk av anerkjente teknikker for stadig å kunne forbedre seg»(kilde qualitynorway.no)

 

Flyttet til bygda

Håvard trives veldig godt i bedriften og flyttet fra Marker til Rakkestad med familien  for snart 11 år siden

-Jeg trives kjempegodt her, sier familiefaren. -De andre ansatte har blitt en del av min og familiens omgangskrets, og vi har et veldig godt arbeidsmiljø. Disse tingene er avgjørende for at jeg har tenkt til å bli lenge i jobben, sier han.

Bransjen trenger flere faglærte.

Håvard angrer ikke på at han valgte en fagutdannelse, han hadde ingen plan om at han skulle gå videre å utdanne seg ved teknisk fagskole. I dag er han lykkelig over valget og glad han tok sjansen å ble med da en tidligere arbeidskollega  startet på skolen. Han håper å se mange unge som velger en fagutdannelse.

Denne bransjen trenger og er avhengig av dyktige fagfolkog daglig leder Bjørnstad  håper å se mange gode lærlinger i årene som kommer. I dag har bedriften flere lærlinger hos seg, og flere av de som jobber fast i bedriften startet som lærlinger.

 

 

 

 

 

 

 

 

FAGSKOLEN I ØSTFOLD
Høyere utdanning for deg med yrkeserfaring.

 Er du ferdig med yrkesfaglig VGS eller har arbeidserfaring innen praktiske fag? Da bør du vurdere å søke deg til oss.

Fagskolen i Østfold gir deg mulighet for en yrkeskarriere innen flere fagområder.

Vår praktiske tilnærming kombinert med tett samarbeid med arbeidslivet og realistiske prosjekter gir våre studenter et unikt fortrinn i arbeidslivet – som spesialister og mellomledere.

Flere av våre studier gir formelle kvalifikasjoner og sertifiseringer som er svært etterspurte på arbeidsmarkedet.

 

Åpning av nytt kjølelager på Nortura Rakkestad Eggpakkeri

Hjørnestensbedriften Nortura Rakkestad åpnet i dag det nye lageret i Industriveien 3 i Rakkestad. Med 1 million egg inn om dagen, og 16 tonn egg egg i året, forstår en det at dette var kjærkomment.
Anja Guerrera/ Rakkestad Næringsråd 22 september 2017

Daglig leder Roger Dramstad var glad for å kunne åpne de nye lokalene. Nortura har i dag 22 årsverk og må gå like knirkefritt som en klokke. Med 1 million egg som skal inn eller ut av lageret hver dag, og med 110 produsenter i 11 fylker i Sør-Norge som skal ha eggene sine ut til kundene kreves det en logistikk og plass nok.

RSH Eiendom kunne i dag den 22 september overlevere til utleier et helt nytt og moderne kjølelager, med tilhørende rom for trucker, lading og andre oppgaver. Det er utleier Ole Anders Holmsen som i dag kan overlevere nybygget, på avtalt dato. Det siste kjøleaggregatet kom fra utlandet denne uka, og asfalten på utsiden ble lagt ferdig i går.

Honnør til arbeiderne

Arbeidere og representanter fra firmaene som har vært med å bygge var invitert til åpningen, alle stolte og glade over ferdigstilt bygg. Metacon har stått for stålkonstruksjonene, og flere andre Rakkestadfirma har vært med på byggingen, Rakkestad Tre og Betong har utført betongarbeidene, BT Røsrsystem for montering av kjølesystementet levert fra et Mossefirma. Caverion har hatt det elektriske og Messa har stått for taktekking og isolering.

Flere Rakkestadfirma har levert varer og tjenester til bygget.
Arild Husefjell – innkjøpssjef i Nortura kan nå glede seg sammen med Ole A Holmsen i RSH Eiendom over fortsatt mange år som leietakere. (Alle foto: Rakkestad Næringsråd/Anja)
Ordfører Ellen Solbrække var selvsagt også på åpningen. Hun er glad for at bedrifter utvikler seg og vokser i Rakkestad. Her i samtale med Norturas representant Arild Husefjell.
Roger Dramstad, fabrikksjef og Jon Ådalen, kommunalsjef i samtale om nybygg og utvikling.

–Vi har hatt en flott vekst, sier fabrikksjef Roger Dramstad i Nortura Eggpakkeri Rakkestad som er kåret til Nordens mest effektive eggpakkeri.

Her står vii kaldlageret og ser inn på den neste avdelingen av bygget. I dag ble det brukt til en åpnningsfest, og arbeidere, kommunerepresentanter ved ordfører og kommunalsjef, ansatte og Norturarepresentant var tilstede.

Effektiv bygging

Arbeidene på det nye bygget startet i begynnelsen av april og står altså nå ferdig 22 september.

– Jeg er veldig stolt av at vi har satt opp et så fint bygg på så kort tid, sier Ole Anders Holmsen i RSH Eiendom.

– Det er takket være de gode firmaene og håndtverkerne vi har hatt med oss, sier han til næringsrådet.

FAKTA: NORTURA EGGPAKKERI RAKKESTAD

 AnjaHelene Guerrera

Nortura har 33 produksjonssteder fordelt på 13 fylker rundt om i landet. På enkelte av produksjonsstedene har vi spesialisert oss på én type kjøtt, på andre tar vi hånd om flere.

Slakting, skjæring, videreforedling og pakking for distribusjon er kjernen i det som skjer. I tillegg gjør vi pakking av egg og videreforedling av egg til eggprodukter. Hvor mye av alt dette som skjer på ett og samme produksjonsanlegg varierer. I de senere årene har vi samlet like prosesser på samme anlegg, slik at driften blir mer lønnsom.
Felles for produksjonsstedene er gode rutiner for å sikre dyrevelferd, mattrygghet og optimale arbeidsforhold for de ansatte. Og sist, men ikke minst, fagfolk som er stolte av håndverket sitt.

RAKKESTAD EGGPAKKERI HJEMMESIDER

Boligsalget på «Nye Fladstad» i gang i dag

I dag gikk startskuddet for salget av boligene på Fladstadjordet i Rakkstad sentrum. Odd Arvid Bjørnstad, daglig leder i Bjørnstad Bygg har rigget utstilling og materialprøver i lokalene sine og er spent på interessen.
Anja Guerrera/Rakkestad Næringsråd

Oppkjøpet av Fladstadjordet har muliggjort bedriftens hittil største boligbyggingsprosjekt.

30 mål

 AnjaHelene Guerrera
AnjaHelene Guerrera

Totalt er det cirka 30 mål totalt som det er satt i gang en bebyggelse av over en åtteårs periode.

Prosjektet er delt opp i to trinn. Det første trinnet er å bygge ut 16 mål i trinn en. Her er det planlagt 34 boenheter og det er disse boligene som det i dag ble satt startskudd for salget av.

Variert bebyggelse

Det er lagt opp til blandet bebyggelse med frittliggende eneboliger og tomannsboliger, rekkehus på ett plan, kjedede eneboliger og firemannsboliger. Noen av boligene vil være på en flate. Tanken er å treffe et bredt publikum fra barnefamilier, yngre uten barn til pensjonister.

– Det som er så fint med Fladstadjordet er at det er et område for alle. Det er det utbyggingsområdet som er nærmest sentrum som gjør at det passer for seniorene. Men det er også til de grader midt i for småbarnsfamilier i forhold til barnehage, skole og idrettshall, uttaler Bjørnstad.

 AnjaHelene Guerrera
Allerede på dette stadiet kan du være med å bestemme hvilke farger og materialer du ønsker i boligen
 AnjaHelene Guerrera
Flere kom for å få informasjon og prospekt

– Vi ligger perfekt strategisk til i forhold til det feltet, sier Bjørnstad som kan titte opp til området fra kontorlokalene i Storgata 34 der salget allerede nå er i gang . At ungdomsskole og barnehage ligger i umiddelbar nærhet samt den generelt sentrumsnære beliggenheten er et av ankepunktene for at de tror det vil bli den fremdriften de ønsker.

Fortetting av sentrum

Dette er et flott løft for bosettingsmulighetene i sentrum av Rakkestad.  Det er satt av en høy utnyttelsesgrad fra kommunen. Alle felter bygges maks ut for å treffe den fortettingen som det er lagt opp til. Prosjektet er i tråd med næringsplanen og Rakkestad kommunes ønsker om fortetting, som igjen er et viktig ledd i stedsutviklingen, som igjen er bra for næringsutviklingen.

Sentralvaskeriet i Rakkestad hedret som arbeids-og inkluderingsbedrift

I forbindelse med DELTAGRUPPENS 50 års jubilum som ble behørig feiret i Askim i dag, ble det gode samarbeidet med næringslivet hedret.

Av Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

Coverfoto; Nina, Monica og Jens Petter var alle stolte av å kunne feire Deltagruppens 50 års jubileum i dag.

Deltagruppen AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold og kunne i dag feire 50 års jubileum i Askim. Samarbeidet med næringslivet er viktig for å lykkes, og både Skiptvetbedriften Norsk Dekor og Sarpsborg kommune fikk Deltaprisen. En av bedriftene var fra Rakkestad, nemlig Sentralvaskeriet i Rakkestad som ble hedret for godt samarbeid med Deltagruppen AS i arbeidet med å hjelpe folk tilbake i jobb.

Sentralvaskeriet i Rakkestad, her ved Thomas Lindahl,  ble også hedret litt ekstra for samarbeidet i prosjektet «Ringer i Vannet, et av Deltagruppens mange prosjekter. Her er Lindahl på scenen med NHOs representant med diplom og hilsen fra selveste Kristin Skogen Lund .

-Dette var en overraskelse, sa produksjonssjef, og personalsjef, 
Thomas Lindahl  fra Sentralvaskeriet Rakkestad.

-Jeg trodde jeg skulle hit til en en jubileumsmarkering, men at vi skulle få så mye oppmerksomhet var jeg ikke forberedt på, sier han og er selvsagt glad for prisen som han mottar på vegne av Sentralvaskeriet i Rakkestad.

Du kan se det her: UTDELINGEN, THOMAS FRA SENTRALVASKERIET MOTTAR PRISEN

 

 Anja

Det er visse kriterier som skal oppfylles for å få prisen.

 • Bedriften må vise samfunnsansvar
 • Bedriften må tilby god hospiteringsplass/arbeidstrening
 • Det må være godt samarbeid mellom Deltagruppen AS og bedriften

 

Ingjerd Schou (Representant nr 2 for Østfold, 2013 – 2017, H),  holdt tale i anledning 50 års jubileet. Hun er styreformann i Deltagruppen AS og er stolt av det inkluderings- og integreringsarbeidet Deltagruppen står for.
Ingjerd Schou (Representant nr 2 for Østfold, 2013 – 2017, H) og styreformann i Deltagruppen AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentralvaskeriet fikk også  pris for sin deltakelse i «Ringer i vannet» prosjektet. «Ringer i vannet» (et NHO prosjekt), er bare ett av mange prosjekter Deltagruppen leder i arbeidet med å få folk ut i aktivitet, arbeidstrening og jobb.

Se film: SENTRALVASKERIET RAKKESTAD FÅR ROSENDE OMTALE (OG DIPLOM FRA KRISTIN SKOGEN LUND), FOR SITT ENGASJEMENT SOM ARBEIDS- OG INKLUDERINGSBEDRIFT I RINGER I VANNET PROSJEKTET/NHO

 

Hva er Ringer i Vannet?

 • Rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.
 • Tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.
 • Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.
 • Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar.
 • Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.

Rakkestad Næringsråd gratulerer med 50 års jubileet til Deltagruppen AS

RHJ fikk godkjenning for flereårig SkatteFUNN-prosjekt

Bedriften RHJ – Roar Henry Jakobsen, fikk nylig tildelt godkjenning for et prosjekt i Skattefunnordningen. Dette er svært nyttig for bedriftens utvikling  som nå kan forske og teste for å effektivisere produksjonen av båtkalesjer.

Anja Guerrera - Rakkestad Næringsråd
Foto: kinejensen.com

-Dette vil også på sikt gjøre at vi kan skape flere arbeidsplasser  i bygda, sier Roar Henry Jakobsen i RHJ.

Godkjenningen som er gitt av forskningsrådet for «Utvikling av system for produksjon av kalesjer», setter nemlig bedriften i stand til på sikt å effektivisere produksjonen.

 -Vi ønsker å utvikle en ny og langt mer effektiv produksjonsprosess for båtkalesjer. I bransjen i dag måles båter manuelt, men dette kan gi feil og avvik pga. menneskelige feil eller at båten gynger i vannet. Vårt mål er å helautomatisere produksjonen. En slik produksjonsprosess vil representere en betydelig nyhetsverdi i bransjen, redusere materialsvinn og tidsbruk og gi flere arbeidsplasser hos oss, sier daglig leder i bedriften Roar Henry Jakobsen som ikke vil røpe flere detaljer enda.

-Det må gjøres omfattende tester for å se om produksjonsprosessen fungerer på alle ulike kalesjetyper. Vi må derfor kjøre flere runder med testproduksjon for å undersøke om det oppstår feil og gjøre eventuelle tilpasninger deretter, forteller han.

SkatteFUNN ordningen gjør altså at bedriften nå får 20% av  prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. Ordningen gjelder  for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning. Det er heller ingen begrensninger på tema for SkatteFUNN-prosjektet, så lenge prosjektet er målrettet og avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

Sjekk om du kan søke SkatteFUNN:

 1. Skal bedriften utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess?ELLER er målet med prosjektet å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne av en kjent løsning?
 2. Vet du allerede, eller tror du, at utviklingen vil kreve systematisk arbeid for å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter?

Dersom du kan svare Ja på disse spørsmålene, kan dette være et SkatteFUNN-prosjekt. Se på sidene til SkatteFUNN

Ta kontakt med Rakkestad Næringsråd dersom du ønsker mere informasjon eller hjelp til å finne ut om du kan søke. Det koster ingenting for deg som er medlem. 

anja@rakkestadnaringsrad.no

 

Stor mulighet for kremmerånd

Mulighet for kremmer åpner seg i Rakkestad.

En elektronikkforretning er nok det eneste vi mangler i vår rikholdige handlegate, og nå har Odd Arvid Bjørnstad og Vidar Mellegård åpnet opp for muligheten til å få en av de store kjedebutikkene inn i lokalene i Storgata.

For at de skal lykkes i å få en etablering her er det viktig å få en egnet driver, sier Odd Arvid Bjørnstad til Rakkestad Næringsråd.
Han forteller at det i følge kjeden selv, basert på innbyggertall i Rakkestad, er det definitiv liv laga for den rette
personer med god kremmerånd.

I følge beregninger brukes det hvert år 5100.- kroner pr innbygger på elektroniske varer.

Regnestykket kan du jo ta selv, Rakkestad har nesten 8100 innbyggere. Alt fra babycallapparater til
husholdningsapparater , data- og spilleutstyr, samt mobiltelefoner kjøper vi altså i ganske store mengder hvert år.
For rakstinger vil det være flott å kunne handle også dette lokalt.

 AnjaHelene Guerrera
Hjørnebutikk i Rakkestad. Den flotte sentrumsgården har mulighet til å se en elektronikkbutikk flytte inn. Alt som mangler er den rette driveren.

Det er lokalene i Storgata, Sentrumsbygget, som Bjørnstad kjøpte tidligere i år som nå kan gjøres om til flotte og
moderne lokaler.
Leietakerne i dag, Retro og Liten og Stor flytter inn i nye, flotte lokaler i Rakkestad og Bjørnstad står klar til å tilrettelegge for ny drift.
I samarbeid med kjeden og en interessert driver kan lokalene klargjøres og pusses opp etter skreddersøm.

Nå vil de bare ha den rette driveren på plass.

– Jeg er sikker på at det finnes en riktig person til dette spennende konseptet, gjerne her fra Rakkestad, og som er den fødte kremmer, sier Bjørnstad.

Kanskje det er deg?

Har du spørsmål kan du gjerne kontakte Odd Arvid Bjørnstad direkte på post@bjornstad-bygg.no

 

Verdiskaping; Rundet 2 millioner i vareuttak

Fornøyde partnere; Kirkeng Bil og Mekonomen. Pål Strandli (tv) er stolt av at uttaket fra Kirkeng Bil har rundet 2 millioner hittil i år. Sånt blir det kake av. Foto Anja G/ RNR

Anja Guerrera, RNR – Rakkestad, Mekonomen – Kirkeng Bil. Fredag 7 oktober 2016

 

Det er bare en måned siden Mekonomen feiret med kake sist – da var det fem års jubileet som skulle markeres. I dag feirer de igjen. Denne gang at det er ny omsetningsrekord på varer som er tatt ut fra butikken i Rakkestad.
Bare Kirkeng Bil alene har tatt ut deler og tilbehør  for over 2 millioner kroner hittil i år, pr september.

Verdifull kake

–  Det letter vår hverdag veldig å ha så kort vei mellom vårt verksted og deleverandøren, samtidig betyr det vesentlig bedre service til våre kunder da det så godt som aldri er ventetid på deler og utstyr, forteller Tommy Kirkeng, daglig leder i Kirkeng Bil i Rakkestad.

-At Kirkeng Bil til nå i år har tatt ut over 2 millioner kroner fra avdelingen i Rakkestad gjør at vi havner ut på topp i Østfold, forteller Pål Strandli som er daglig leder for Mekonomen.

Rask omløpshastighet på varelageret er viktig. Pål Strandli, daglige leder Mekonomen Rakkestad. Foto: ANja G/RNR

Hva er så oppskriften på suksessen?

Det var jo ingen som visste hvordan dette ville bære av sted den gangen Kirkeng tok initiativet og satset på å hente inn Mekonomen butikk til Rakkestad.

– Å styre varelageret som pr i dag er på rundt 1,4 millioner, og å  vite hva som må være på lager til enhver tid er viktig, sier Strandli i Mekonomen Rakkestad.

–  Det er akkurat det samme som når vi selger over disk – har vi ikke det kunden spør etter der og da, mister vi salget, sier han.

Verdiskaping i praksis!

Kirkeng Bil i Rakkestad er et Mekonomen verksted  og det var de selv som tok et initiativ og kontaktet hovedkontoret til Mekonomen for noen år tilbake.

– Det var lang og unødig reisevei hver dag for å hente deler og det var ønskelig med en butikk og et delelager til Rakkestad. I tillegg er Rakkestad Bil-Service også et Mekonomenverksted som får levert deler to til tre ganger om dagen, derfor syntes det fornuftig, sier Tommy Kirkeng.

Bilverkstedbransjen som alle andre må oppdatere seg. Foto: Anja G. RNR

En bransje i forandring

At den daglige driften og rutinene fungerer godt, samt at det ikke brukes mye tid på lang transportvei for å hente deler kommer både kunder og bedrift til gode. Kundene i dag er kravstore og forventer at ting går effektivt, samtidig som bransjen står overfor en forandring. En forandring som også krever tid og ressurser.

Det er mye ny kunnskap som hentes inn for å sikre at de ansatte kjenner til både krav og regelverk i forbindelse med stadig nytt regelverk om utslipp, samt at bilparken forandrer seg fra diesel og bensin til elektrisk og hybriddrevne biler.

– Som kjedeverksted i Mekonomen har vi heldigvis god oppfølging på området, forteller Tommy Kirkeng.

Gjennom PROMeister akademiet i Mekonomenkjeden får de den nødvendige nye kunnskapen. Bilverkstedet har allerede vært igjennom kurs i Hybridteknikk og elektriske systemer.

Mekonomen i Rakkestad

Butikken i Jernbanegata. Foto; Anja G/RNR

 Mekonomen i Rakkestad ligger midt i Rakkestad og med enkel tilkomst i Jernbanegata. Her driver Pål fra Hafslundøy, sammen med ansatt Ole Martin som er fra Ise. Hovedlageret ligger i Sverige. Pål Strandli, daglig leder og Ole Martin Jensen, butikk og lager har det travelt i den sort/gule butikken i Jernbanegata.

Butikken ligger jo litt sånn på baksiden, men allikevel i sentrum. Hva tenker du om beliggenheten?

 – Det er klart at vi hadde hatt godt av å ligge ved veien. Vi får jo ikke impulskjøpene og 80 % av drifta er å betjene deler til bilverkstedene. Selv om vi ligger litt i bakevja har vi nå vært her så lenge at folk vet nå hvor de finner oss. Vi har hatt en ømsetningsøkning på 15 til 20 % økning hvert år og havner i år rundt 7 millioner. Med 2 årsverk er det bra, mener Pål.

Satser på kvalitet og service.

          Det er mange feller å gå i, utvalget av varer og produkter som vi handler fra til vår butikk og lager er enormt. Det kan være en utfordring å vite hvordan man skaffer de riktige delene. Noen ganger går vi til andre leverandører for å sikre at våre kunder får de beste produktene. Vi må også følge prisene som ligger på på nettet, så vår prispolitikk i butikken står ganske fast. Derimot har vi en ordning med kundemedlemskap. Når kundene handler her kan de registrere seg og da sender vi jevnlig ut sms og informerer om spesielle kampanjer og rabatter. De med medlemskort får også 10%.

Netthandel

          Kundelojalitet er noe vi jobber med, det er viktig i i disse tider hvor konkurransen er stor fra nettbutikker. Kundene våre kan også kjøpe reservedeler og tilbehør i fred og ro på nettet og hente de i sin lokale Mekonomen butikk. Bare plukk varene du ønsker, send bestilling til butikken og varene ligger klare når du kommer for å hente. Når du fyller inn bilens registreringsnummer på startsiden så filtreres alle valg til å passe din bil.

 

Vi gratulerer med både fem års jubileum og omsetningsrekord!

 

 

 

Rakkestad Sogneselskap fikk mer enn 100 sveisere på besøk

 

 Sogneselskapet
Baastad Mekaniske

Torsdag denne uka var det duket for sveisent treff hos Rakkestad Sogneselskap.
135 påmeldte sveisere som var invitert til sveisekveld, strømmet til Rakkestad for et skikkelig bransjetreff.

Av Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

Ulike leverandører til Rakkestad Sogneselskap hadde møtt opp med stands, og var tilgjengelig for informasjon og oppdatering. Og med grillmiddag fra Brødr.Ringstad var det selvsagt lange køer foran grillen.

Kjell Otto Larsen fra Rakkestad Sogneselskap var primus motor bak arrangementet. Han er positivt overrasket og svært glad for den store interessen og oppmøtet.

– For oss er det  er viktig å treffe «gutta på gulvet»! Vi snakker jo hele tiden med selgere, leverandører og innkjøpere, men dette er jo brukerne av produktene. Dessuten er vi en bedrift som satser på industrien og da er dette et viktig ledd i kundebehandlingen.

Det var sveisere fra hele Østfold til stede, men brede ryggtavler med både Mjørud, Slåttand og Metacon var å se i stort antall.

Brdr. Ringstad leverte skikkelig kost til sultne arbeidere og stemningen var god.

– Dette er veldig viktig for oss sier en ansatt fra Baastad Mekaniske som mener det var et flott tiltak. Helena Jonsdottir Steinsen, Application Technician hos Fronius Norge AS, (Hokksund) stilte opp med stand. De er leverandører til Rakkestad Sogneselskap.

– Dette er kjempeflott for oss som leverandører, vi kommer gjerne til slike arrangement, sier hun.

Næringsrådet synes dette er et flott eksempel på hvordan en bedrift skaper både relasjoner til kunder, styrker sin egen bedrift og ikke minst bringer mange mennesker til Rakkestad. En da en grunn til at våre næringsområder må fremstå som skikkelige

 

 

 

Inne i butikken var det rigget stands og sveisere fikk treffe utstyrsleverandørene fra blant annet Fronius og Bøhler Welding

 

 

 

Helena Jonsdottir Steinsen fra Fronius