Dette må du vite om fleksitid

Hvor mye er det lov til å jobbe når man har avtalt fleksitid, og når må det betales overtidstillegg?

KILDE INFOTJENESTER

Fleksitid er en ordning som brukes mye i stillinger der det ikke er avgjørende at arbeidet gjøres på et bestemt tidspunkt. En avtale om fleksitid innebærer at daglig og ukentlig arbeidstid kan variere innenfor en nærmere bestemt ramme, men slik at gjennomsnittet blir det antall timer som følger av arbeidsmiljøloven eller avtale.

I tillegg avtales det en kjernetid hvor alle arbeidstakere som omfattes av ordningen må være tilstede. Det er også en ytre arbeidstid som angir tidspunktet for når arbeidstaker kan velge å starte og avslutte arbeidsdagen.

Her har vi samlet 8 punkter du bør kjenne til om bruk av fleksitid.

 

  1. Avtale om fleksitid skal gjøres skriftlig, men det er tilstrekkelig at det lages et vedlegg til arbeidsavtalen. Avtalen må underskrives av arbeidsgiver og arbeidstaker.
  2. Når avtalen om fleksitid er inngått mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker kan det ikke jobbes mer enn 9 timer den enkelte dag og ikke mer enn 48 timer i uken. Det er nok at en av grensene overskrides. Dersom arbeidstaker jobber 10 timer på en dag vil dermed én time være overtid.
  3. Der det avtales fleksitid med tillitsvalgt i en tariffbundet bedrift kan avtalen åpne for inntil 10 timer om dagen og inntil 54 timer i uken. Det kan imidlertid ikke arbeides mer enn 48 timer i gjennomsnitt i uken over en periode på 8 uker.
  4. Dersom arbeidstaker jobber utover disse grensene, utløser det rett til et overtidstillegg på minimum 40 % av den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. (Gjennom avtaler/praksis kan arbeidstakeren ha krav på et høyere tillegg)
  5. Selv om arbeidstaker har en avtale om fleksitid, kan det ikke jobbes om natten, med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Med natten menes tidspunktet mellom klokka 21 og 06. (Gjennom avtale med lokal tillitsvalgt kan det fastsettes et annet tidspunkt på minst 8 timer som omfatter tiden fra midnatt til 06:00)
  6. Selv om arbeidstaker har en avtale om fleksitid, er det ikke tillatt med søn- og helgedagsarbeid, med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Med søn- og helgedagsarbeid menes arbeid mellom klokka 18 dagen før en søn- eller helgedag og frem til klokka 22 dagen før neste virkedag.
  7. Dersom arbeidsgiver krever at arbeidstaker jobber ekstra en dag, faller dette ikke inn under avtalen om fleksitid. Da er det snakk om pålagt overtid, og det må betales overtidstillegg på minimum 40 %.
  8. Selv om det er gjort avtale om fleksitid, må arbeidstaker forholde seg til lovens maksimalgrenser for overtid. Det innebærer at arbeidstaker ikke kan jobbe mer enn 13 timer i løpet av 24 timer. I tillegg er det grenser for hvor mye overtid som kan jobbes i løpet av en periode på 7 dager (10 timer), 4 uker (25 timer) og et år (200 timer). Noen av disse grensene kan imidlertid utvides gjennom avtaler med lokal tillitsvalgt eller tillatelse fra arbeidstilsynet.

Artikkelen er skrevet av Knut Arild Vold i infotjenester

Next Post

Olje & gass sektor genererer over 200 arbeidsplasser i Rakkestad

fre nov 7 , 2014
Media er flinke til å svartmale situasjonen og skape usikkerhet,  […]