Kommunen forlenger samarbeidet


SE SAKEN


 Gjester RNR
Gjester RNR

RAKKESTAD NÆRINGSRÅD – 2018 – 2021

Vedlegg:

1 – Årsrapport for 2016.

2 – Rapport/status pr. 2017.

Saken gjelder

Eksisterende avtale mellom Rakkestad kommune og Rakkestad Næringsråd (2013 – 2017) utløper 31.12.2017.

Kommunestyret tar i denne saken stilling til om avtalen skal forlenges til 31.12.2021.

Bakgrunn

Rakkestad Næringsråd ble etablert fra 2013 av næringslivet i kommunen.

Det har følgende hovedfunksjoner:

 • En lokal interesseorganisasjon for næringslivet.
 • Et talerør for næringslivet overfor Rakkestad kommune.
 • Et bindeledd mellom Rakkestad kommune og næringslivet og lokalsamfunnet i næringsrelaterte spørsmål og saker.
 • En deltaker og aktør for næringslivet, kommunen og lokalsamfunnet i aktuelle samfunnsmessige spørsmål og saker.

Om både hovedarbeidsområder/prioriterte arbeidsområder vises til vedlagte årsrapport for 2016 og rapport/status pr. 2017.

Rådmannen har ikke særskilte kommentarer til innholdet i disse rapportene.

Rakkestad kommunes prioriteringer overfor og samarbeid med Rakkestad Næringsråd skjer i hovedsak i regi av ordfører.

Finansiering

Rakkestad Næringsråd er i 2017 finansiert som følger:

Kontingenter, kr. 240 000
Kurs og undervisning – oppdrag, « 100 000
Partnerbedrifter, « 50 000
Tilskudd fra Rakkestad kommune, « 357 000
Sum, kr. 747 000

 

Rakkestad Næringsråd disponerer dessuten de tidligere «DnB – lokalene» i Bankgården Rakkestad – som det betaler kr. 15 000 for på årsbasis inklusive fellesutgifter.

Næringsrådet ordner renhold av arealene selv.

Rakkestad Næringsråds betydning for kommunen

Rakkestad kommune har selv for små ressurser på plan- og samfunnssiden – en problem-stilling det for tiden arbeides med – og som sådan fyller Rakkestad Næringsråd en viktig utadrettet rolle mot næringsliv og lokalsamfunn også for kommunen. Som hovedinntrykk fungerer det etter sitt formål for kommunen isolert og for det sivile samfunnet. Særlig har ordføreren – som er delaktig i å trekke opp hovedarbeidsområdene, prioritere tiltak og er utøvende sammen med daglig leder – hatt en stor nytte av Næringsrådet i sin virksomhet.

Av disse grunner er det uttalt sterke ønsker om å forlenge samarbeidsavtalen mellom Rakkestad kommune og Rakkestad Næringsråd med fire år (1.1.2018 – 31.12.2021).

Som det går fram av rapport/status pr. 2017 favner Næringsrådet bredt:

 • Dialog – Rakkestad Næringsråd – Rakkestad kommune – det sivile samfunn.
 • Markedsføring.
 • Omdømmebygging.
 • Temamøter.
 • Bransjemøter.
 • Næringsplan.
 • Skole – næringslivssamarbeid.
 • NAV – Næringsrådssamarbeid.
 • Bedriftsbesøk koordinert med ordfører.
 • Samferdsel – pendling.
 • Påvirkning og involvering.

Dette er uttrykk for en relativt omfattende aktivitet.

Ramme for en ny avtale

Rakkestad kommune – ordfører Ellen Solbrække og rådmann Alf Thode Skog – og Rakkestad Næringsråd – styreleder Odd-Arvid Bjørnstad og daglig leder Anja Guerrera – hadde tidligere i høst et møte i sammenheng med en forlengelse av samarbeidsavtalen.

Følgende konklusjoner ble fattet:

 • Rakkestad kommune og Rakkestad Næringsråd bør forlenge eksisterende avtale slik at den utløper 31.12.2021.

 

 • Et arbeidsutvalg av Rakkestad formannskap og styret i Rakkestad Næringsråd prioriterer hovedarbeidsområder og tiltak for Næringsrådet i 2018 – 2021.

 

 • For Rakkestad Næringsråd er økonomi en begrensende faktor for aktivitet og resultater.
 • Rakkestad kommune bør heve sitt tilskudd til Rakkestad Næringsråd til kr. 400 000 pr. år fra 1.1.2018 som indeksreguleres med kommunal deflator fra et år og til det neste.

Rådmannens vurderinger

Rådmannen stiller seg bak saken som den er framstilt foran.

Rakkestad kommune finansierer fortsatt tilskudd til Rakkestad Næringsråd av disposisjons-fondet i 2018 – 2021.

En avtale som inneholder hovedarbeidsområder og tiltak for Rakkestad Næringsråd 2018 – 2021 legges fram for formannskapet i januar 2018.

Rådmannens forslag til vedtak

Rakkestad kommunestyre vedtar å forlenge samarbeidsavtalen med Rakkestad Næringsråd til 31.12.2021.

En avtale som inneholder hovedarbeidsområder og tiltak for Rakkestad Næringsråd 2018 – 2021 legges fram for formannskapet i januar 2018.

Økonomisk ramme for avtalen er på kr. 400 000 p.a. – som indeksreguleres med kommunal deflator første gang 1.1.2019.

 

 Gjester RNR
Gjester RNR

Next Post

10ende klassenes Rollemodelldag

tir jan 9 , 2018
Som et ledd i samarbeidet mellom skole og næringsliv, og […]