Lærlinger for fremtiden!

: Stian Aannestad Industrimontør, Even Marius Lunde, og Espen Høyås Platearbeiderfag, og Håvard Larsson, HR manager

Lærlinger

En yrkesopplæring og utdannelse for fremtiden

Hos Slåttland satser man på lærlinger for rekruttering, og har for tiden 3 personer i bedriften som er tilknyttet lærling-ordning.

Det vil bli store muligheter og høy etterspørsel for fag og teknisk personell for den kommende generasjon, og de som har fagkompetanse med fagbrev, vil stille sterkt i jobbsammenheng. Fag og teknisk personell vil også ha større og høyere status enn noen gang, og vi må gjøre alt vi kan for å beholde lærlingene og den kompetansen vi har tilført i læreperioden.

Slåttland er godkjent lærebedrift og alle kandidater er innom de ulike disiplinene innen sitt fagfelt. De skaffer seg dermed verdifull og høy faglig kompetanse i læretiden. Ungdommene vil med dette, selv kunne ha muligheter til å velge sin egen fremtid mot spesialområder

– Det er en høy anerkjennelse og en god ballast å kunne ha fagbrev i sitt fag for en ungdom som skal se muligheter i framtiden, sier Håvard Larsson, HR manager hos Slåttland.

Her kan du lese om hvordan din bedrift kan få inn lærlinger, om økonomien og det praktiske.

1. Bli godkjent lærebedrift

Før du kan inngå lærekontrakt for første gang, må virksomheten din godkjennes. Godkjenningen forutsetter at virksomheten har relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen for lærlingen. Virksomheten må også ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret i samsvar med opplæringsloven. Ta kontakt med fagopplæringsenheten i fylkeskommunen eller nærmeste opplæringskontor. Når virksomheten er godkjent, får du en skriftlig bekreftelse og et godkjenningsbevis.

 2. Finn den lærlingen du ønsker

Når virksomheten din er godkjent som lærebedrift, bestemmer du selv hvordan lærlingen skal rekrutteres. Du kan finne lærling ved å utlyse en lærlingplass eller ved at interesserte lærlinger selv tar kontakt. Du kan også kontakte fylkeskommunen eller evt. bransjens opplæringskontor og be om liste over aktuelle kandidater.

3. Inngå kontrakt med lærlingen

Når du har funnet den rette lærlingen, må virksomheten tegne en lærekontrakt og arbeidsavtale med lærlingen. I noen tilfeller er det opplæringskontoret som inngår arbeidsavtalen med lærlingen, mens virksomheten ansetter lærlingen og tar lønns- og arbeidsgiveransvaret. For noen virksomheter er lønnsnivå og lønnsutvikling fastsatt i tariffavtalen.

Last ned kontraktskjema og les mer.

4. Sett i gang

Det finnes ulike måter å være lærebedrift på:

Virksomheten kan

  • være selvstendig lærebedrift gjennom å ha en faglig leder som sørger for den daglige opplæringen og å melde lærlingen opp tilfag- eller svenneprøve ved læretidens slutt
  • samarbeide med et opplæringskontor som tar ansvar for å følge opp opplæringen og bidra til at den blir best mulig, samt å melde lærlingene opp til fag- eller svenneprøven.

Les mer om opplæringen av lærlinger her!

 

Økonomisk støtte:

Lærebedrifter som har tegnet lærekontrakt med lærlinger mottar tilskudd for opplæringen.

Basistilskudd I utbetales til lærebedriften for lærlinger med rett til videregående opplæring. Tilskuddet utbetales for opplæringsåret, ikke verdiskapningsåret, men siden opplæring i bedrift går vanligvis over to år, der det ett år er verdiskaping og skal lønnes av bedriften.  Tilskuddet til opplæring fordeles over hele perioden. Det vil si at et tilskudd for tolv måneders opplæring fordeles over tjuefire måneder. For lærlinger med annen læretid i bedriften enn tjuefire måneder gjelder samme prinsipp som over.

Basistilskudd II utbetales til bedrifter som ansetter lærlinger som er over tjueen år, og som har all opplæringstid i bedrift. Ordningen gjelder også for lærlinger som tidligere har fått oppfylt retten til videregående opplæring. Et eksempel på dette er en lærling som har gått tre år på et studiespesialiserende utdanningsprogram, og som senere tegner lærekontrakt med sikte på fag- eller svennebrev. Lengden på læretiden vil bli beregnet i henhold til regelverket. I motsetning til basistilskudd I utbetales basistilskudd II for både opplærings- og verdiskapningstid.

Ekstraordinært tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilt behov. Denne tilskuddsordningen har til hensikt å stimulere bedrifter til å ta inn lærlinger og lærekandidater som ikke har utbytte av det ordinære tilbudet i lærebedriften. Ofte vil dette gjelde lærlinger og lærekandidater som har hatt spesialundervisning i skolen, men det er ikke noe krav for å kunne søke om ekstraordinært tilskudd. Tilskuddsordningen gjelder også for kandidater som har opplæringskontrakt og sikter mot praksisbrev. Det kan søkes støtte til ekstra personellressurser for å følge opp lærlingen eller lærekandidaten.

Lærebedriften sender søknaden til fylkeskommunen, som så kvalitetssikrer og videresender den til Utdanningsdirektoratet.

 

Next Post

Smart butikksamarbeid!

ons sep 7 , 2016
Smart samarbeid med helse og skjønnhet for både mennesker og […]