BROSJYRE

 

Kjære medlem i Rakkestad Næringsråd

 

Som medlem støtter din bedrift opp om bygdas nærings- og stedsutviklingsarbeid.
Satsene våre er som følger:

1-5 årsverk: 1200.-
6-10 årsverk: 2200.-
11-25 årsverk: 3300.-
over 25 årsverk: 4400
Organisasjoner; 3300.-

 

Har du saker du ønsker at Rakkestad Næringsråd skal ta opp eller hjelpe med, ikke nøl med å ta kontakt!

www.rakkestadnæringsråd.no

Hittil i 2017 har vi gjort en hel del som samsvarer med målene i næringsplanen vår, her er noe av det…

Vi jobber hver dag for å markedsføre og følge næringslivet og bedriftene, blant annet gjennom magasinet vårt RNR, og sosiale/digitale medier. Vi er stadig i dialog med det politiske miljø om næringssaker og utvikling av Rakkestad.

Vi sørger for årlige bransjemøter mellom for eksempel Bygg&Anleggsbransjen og teknisk etat i Rakkestad kommune, slik at bransjer holder seg oppdatert på nye regler, og kommunens planer, og vice versa.

Vi setter opp og samkjører viktige kurs og resertifiseringer som gjør at ansatte slipper å reise ut av bygda, og vi forhandler frem gunstige avtaler for medlemsbedriftene.

Vi samarbeider med skolen om at elevene skal kjenne næringslivet, og vi har hatt skolemesse i vårt «næringshus», der unge entreprenører har vist frem sine elevbedrifter. Vi jobber også med integrering, og har hatt arbeidsuke for verdensklassen. Vi skal iverksette ytterligere tiltak for å hjelpe til i arbeidet med lærlinger og læreplasser.

Vi har i samarbeid med NAV populære temamøter for personalansvarlig-HR, om sykemeldingsoppfølging og HR arbeid i bedriften.

Vi er en høringsinstans i saker som påvirker bygda, og har blant annet deltatt i den viktige rulleringen av fylkesplanen, der vi har vært med å løfte frem endringer som påvirker oss som bor og driver næring i bygdesamfunnet.

Dette hadde vi ikke greid

uten våre medlemmer!

Tusen takk

 

Anja Guerrera,

daglig leder /Rakkestad Næringsråd

 

Et rikt næringsliv begynner med et godt sted å bo..

Å bo godt betyr blant annet gode tjenester innenfor skolegang, barnehager, bo-muligheter,  helse og velferd, kultur, idrett, kommunikasjon, handel, turisme, rekreasjonstilbud, og sist men ikke minst arbeidsplasser.

Alt dette er viktige faktorer for Rakkestads bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet.

Å jobbe for god samhandling mellom det offentlige og det private næringsliv for å fremme vekst og utvikling, er en stor del av næringsrådets oppgaver.

Vi skal også fremover jobbe for å løfte alle de spennende gårdsbedrifter som ser dagens lys i Rakkestad. Kortreist, lokalt og nærproduserte varer og tjenester, har stort potensiale for utvikling og samarbeid. Dette kan du også lese om i neste utgave av Næringsnytt, RNR i juni.

Vi skal jobbe med å kjenne moderne tids forbrukervaner, og bruke den kunnskapen til beste for bygdas handelsstand og de tallrike messer og arrangement i bygda. Vi skal fortsatt arbeide for bedre kommunikasjon inn og ut av bygda vår. Vi skal knytte sammen næringer og bedrifter for felles nytte og samarbeid.

Vi skal sammen med skolen veilede våre unge til å ta riktig utdanning, jobbe for nok lærlinger til bedriftene, og gode læreplasser for elevene. Vi skal forebygge svart arbeid.

Et godt sted å bo gir god næringsutvikling, og bereder grunnen for investorer og gründere. Vi skal drive riktig og spennende stedsutvikling,  og sikre at den flotte bygda vår er et godt sted å bo og drive næring i.

Det er dette din bedrift og ditt medlemskap er med å støtte opp om!