Fra forvaltning til forretning. Rakkestad Energi AS i endring.

Gammelt kraftverk i Buerbakkene. Foto; Anja Guerrera/ RNr

 «Endelig, efter 3 måneders venting kom det elektriske lys til Rakkestad Stasjon og utover bygden torsdag ettermiddag den 6 februar. Det er allerede naad et langt stykke ut i Degernæs, til Østre Rakkestad, til Ytterskogen og til Os. (

Rakkestad avis 11 februar 1913)

_______________________________________________________________

Den norske energibransjen har i flere år stått foran endringer, og det vil den fortsatt gjøre i årene som kommer. Rakkestad Energi AS, har fulgt med i utviklingen helt siden 1913, og nå er de inne i en ny prosess.

Av Anja Aa Guerrera/ Rakkestad Næringsråd

 

Ny retning for Rakkestad Energi

 Fra forvaltning til forretning

Energibransjen og  Rakkestad Energi har vært igjennom mange endringsprosesser i årene som har gått, på godt og vondt. Av og til kommer endringer av behov og etterspørsel, andre ganger er det politisk trykk, globale føringer, samt krav til omstilling som gjør seg gjeldende. I forbindelse med politiske føringer startet en ny prosess for  Rakkestad Energi for noen år siden. Samtidig med  en styrket global klimainnsats, skjer det en rask teknologiutvikling, og det gis sterke politiske føringer som gjør at energibransjen må omstille seg for en fremtid der alt skjer i et svært raskt tempo.

-Vi har allikevel skyndet oss langsomt, og var allerede for ti år siden klar på at det måtte endringer til lokalt for å gå fra «forvaltning til forretning», sier adm.dir Olaf Vik.  Rakkestad Energiverk endret da (i 2009), navn fra Rakkestad Energiverk AS,  til Rakkestad Energi AS.

-Den største endringen var allikevel at vi måtte tenke marked ogverdiskaping fremfor monopol, og at det måtte jobbes frem nye forretningsmodeller, mener Olaf Vik, som de siste 12 år har vært administrerende direktør i Rakkestad Energi AS.

«Tilførsel av elektrisitet, linjeoppføring og vedlikehold var de fremste forretningsområdene i 1913, men installasjon hos husstander og bedrifter vokste etterhvert til viktige inntektskilder.»

(Fra boken 100 år med kraft og vekst, Rakkestad Energi)

Selskapsmessig skille – ett selskap blir til to

– I kraftbransjen skjer det nå en prosess hvor kunden i større grad overtar makten, og da blir det  viktigere å utvikle gode løsninger og tjenester tilpasset kundenes behov og utviklingen i markedet. For Rakkestad Energi sin del betyr dette et selskapsmessig skille.

-Vi har frist frem til 2021 med å skille marked og monopol helt fra hverandre, sier Vik.

Selskapet skal oppnå dette ved at det etableres et nytt, eget selskap, som skal ivareta og utvikle den forretningsmessige delen gjennom å tilby nye produkter og tjenester. På den andre siden skal driften av distribusjonsnettet, tilfredsstillelse av lokale behov for næringsvekst og utvikling, tilsyn mm., skilles i et annet selskap. De to selskapene skal derimot ha et felles styre, og samme eiere.

Konserndannelse blir et resultat.

 

«Et viktig prinsipp i reguleringen av kraftsystemet er skillet mellom monopolvirksomhet og virksomhet som egner seg for konkurranse».

(Fra Energifakta Norge)

 

Administrerende direktør Olaf Vik (tv), og Markedssjef Olav Heen Bakke skal ta Rakkestad Energi gjennom en solid omstillings- og utviklingsprosess

Ny markedssjef

Som et ledd i denne prosessen ansatte nylig Rakkestad Energi Olav Heen Bakke som markedssjef. Olav skal stå for utvikling av det nye selskapets nyeste forretningsområder, og ivareta og styrke det etablerte. Dette vil si produkter og tjenester rundt smarte løsninger til hjem og næringsliv, samt produkter og tjenester som varmepumpeinstallasjon, nye energivennlige løsninger der gamle oljefyrte anlegg skal byttes ut, samt utvikling innenfor solenergi. Når det nye selskapet er på plass vil Olav bli Daglig leder i dette selskapet.

– Det er mye å jobbe med. Vi skal både kapitalisere opp selskapet, utvikle nye områder, og samtidig ivareta mennesker, miljø og forretningsdrift. Da trengte vi en markedsmann som Olav, forklarer Vik.

Solcelleteknologi

Teknologien innen solceller er også i stadig (og rask) utvikling, slik at både virkningsgraden og kostnaden har gått i riktig retning, ifølge energiselskapet.

– Dette har medført at interessen for å kunne bli delvis selvforsynt med strøm, øker også i Rakkestad. Rakkestad Energi vil derfor i nær fremtid kunne levere solcelleanlegg til kunder i Rakkestad primært, men også i andre områder i tilknytning til prosjekter som gjennomføres på bolig- og næringsbygg, sier Olav Heen Bakke

-Vi kan også tilby en SolSpot strømavtale der vi kjøper overskuddsstrøm som kundene ikke benytter selv. Alle kunder i Rakkestad har allerede fått installert nye automatiske strømmålerne, slik at anlegget dermed er forberedt på å kunne utvides med et solcelleanlegg. De nye AMS-målerne registrerer forbruket og overskuddet du selger ut på strømnettet, og avregner dette mot strømregningen, forklarer Heen Bakke

-Vi er i ferd med å inngå avtaler med leverandører som leverer fleksible og solide løsninger tilpasset norske forhold. Vi har spesielt lagt vekt på at det skal benyttes festebraketter som tåler tilstrekkelig snølast om vinteren og holde taket tett for vanninntrengning. Vi sikrer også at solcelleanleggene blir monteres av kvalifiserte montører, som har de riktige forutsetningene for å kunne installere solcelleanlegg, sier Heen Bakke.

Forretningsmuligheter

«Det var en begivenhet av rang og det vil vistnok bli benyttet i stor utstrekning, baade til lys og Drivkraft. Om et kan komme til videre benyttelse i husholdninger er vel et fremtidsspørsmål»

(R-A anno 1913)

Smarte hjem med HITCH

Det var nok neppe noen som i 1913 hadde tenkt seg at elektrisitetsverket kunne tilby fjernstyrte løsninger. Nå kan du forsikre deg om at du låste døra før du dro på ferie, at lys og varme ikke sto på unødig, og at komfyren hjemme hos mor og far er slått av.

Dette er fullt mulig i dag. Ved hjelp av ny teknologi blir det enklere å leve litt mer miljøvennlig, og litt tryggere. Du kan ha bedre kontroll over strømforbruket ved at lys skrur seg av og på automatisk når du går inn i boden, eller på kjøkkenet. Du kan ha toveis kommunikasjon med foreldrehjemmet, skru av og på lys selv om du er bortreist, eller skru av kaffetrakteren hjemme, dersom du tror du glemte det en travel morgen. Du kan også få beskjed når barna er kommet hjem, eller når håndverkeren eller vaskehjelpen låser seg inn.

 Gjester RNR
Smarte hjem

Disse, og mange andre muligheter finnes innenfor en stadig voksende teknologi. Rakkestad Energi har valgt å satse på dette området og er i dag partnere i  HITCH. I dag finnes det mer enn 100 smarte enheter som sensorer, kameraer, værstasjoner, musikkanlegg, vaskemaskiner, lyspærer og smartplugger som virker med Hitch.

– Hitch er utviklet i samarbeid med Deutsche Telekom og er et spennende satsningsområde for energiselskapet, og vi jobber med løsninger der kunden kan få bakt inn systemet via strømregningen, forteller Olaf Vik.

 HER KAN DU SE FILM

Fristen for å gjennomføre omstillingen er av regjeringen satt til 2021, og Rakkestad Energi jobber kontinuerlig med prosessen.

– Vi har stor tro på vår nye satsning og selskapsmodell, avslutter Olaf Vik til Rakkestad Næringsråd.

Har du spørsmål om saken kan du ta kontakt direkte med markedssjef Olav Heen Bakke, eller adm.direktør Olaf Vik hos Rakkestad Energi.

«Fallende kostnader for klimavennlige energiteknologier, og økt bruk av IKT, vil over tid endre energimarkedene. Utviklingen av lokale produksjonsteknologier og batterier, smarte styringssystemer og mer effektiv bruk av energi, vil til sammen påvirke energisystemet på en måte det er vanskelig å forutse i dag».

(Sitat fra regjeringens stortingsmld.om energipolitikk)

.FAKTA

  • Solceller kan benyttes på privatboliger, men også innen landbruk og industri vil man kunne få god utbytte av egenprodusert strøm. Privatkunder har mulighet til å søke om støtte fra Enova ved installasjon av solcelleanlegg.
  • Rakkestad Energi AS er et nettselskap. Nettvirksomheten omfatter ca. 4400 målepunkter innenfor kommunen. I tillegg har vi en betydelig installasjonsvirksomhet. Vi holder til på industriområdet i Rakkestad sentrum, har til sammen 34 ansatte og en totalomsetning på nærmere 100 millioner kroner.
  • Rakkestad Energi har også montører i Ringstad Elektro ble kjøpt i 2010. Et selskap med prosjekter blant annet i Asker, Oslo, Follo og Bærum. Daglig 10 til 12 montører på jobb, i tillegg til montørene i Rakkestad som i stor grad har lokale jobber med mye vedlikehold, utvidelser og noe arbeide på nye boligfelt.
  • Rakkestad Energi har sertifiserte varmepumpeinstallatører. Rundt 800 varmepumper solgt i Rakkestad.
  • Eiere er Rakkestad kommune med 67 % og Hafslund Nett AS med 33%
  • Rakkestad Energi er delt inn i fire forretningsområder, installasjon, nett, strømsalg og salg av varmepumper.
  • Rakkestad Energi står for drifting og vedlikehold av strømnettet i kommunen, som omfatter både høyspenningsnettet som overfører strømmen og lavspentnettet som fordeler strømmen til den enkelte kunde.
  • Installasjonsavdelineg utfører tjenester til industri, landbruk, offentlig og private aktører, i og utenfor Rakkestad.
  • Strømsalg er et lokalt tilbud i konkurranse med andre nasjonale kraftleverandører.

·       Alle nettselskap er ifølge Tilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg og utstyr innenfor sitt forsyningsområde. Det formelle navnet på denne tilsynsenheten er Det Lokale Eltilsyn (DLE) og er en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet. DLE utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

 Gjester RNR
Smart teknologi for tryggere hjem

 

«Fallende kostnader for klimavennlige energiteknologier, og økt bruk av IKT, vil over tid endre energimarkedene. Utviklingen av lokale produksjonsteknologier og batterier, smarte styringssystemer og mer effektiv bruk av energi, vil til sammen påvirke energisystemet på en måte det er vanskelig å forutse i dag».

(Sitat fra regjeringens stortingsmld.om energipolitikk)

Hva er Paris-avtalen?

Paris-avtalen er den første rettslig bindende klimaavtalen med reell deltakelse fra alle land. Avtalen vil bidra til økt innsats for utslippsreduksjoner, og forsterke arbeidet med klimatilpasning. Dette vil også påvirke utviklingen på energiområdet.

 

Next Post

Toget, atter en gang

man okt 15 , 2018
Toget, atter en gang (Kjære samferdselsdepartement…) Nothing happens until something […]