2014

Årsrapport forsidebilde

Noen ord fra daglig leder

Til medlemmene våre, styret i Rakkestad Næringsråd, Rakkestad Kommunes referansegruppe og næringsgruppe, rådmann og ordfører.

Først av alt vil jeg takke for et flott samarbeide i året som har gått. 2014 var det året da Rakkestad Næringsråd ansatte daglig leder og for alvor skulle etableres og slå røtter, skape troverdighet og engasjement. Det håper jeg vi har oppnådd.

Undertegnede ble ansatt som daglig leder fra 1 mai 2014 og året begynte med å få tak i og møte alle medlemmene i næringsrådet, samt å få flere medlemmer. På ansettelsestidspunktet, var det ca. 75 medlemmer. I løpet av sommeren og høsten kom det mange nye til, og vi er nå ca. 115. Tusen takk for den tillitten. Det har ikke vært noen utmeldinger, og de håper jeg ikke kommer heller.

2014 var et år der aktiviteter, frokostmøter og andre treff ble prøvd ut, både faglig og sosialt. Kontakter ble knyttet, lærdom og kunnskap ble hentet. Disse erfaringene har lagt grunnlaget for det videre arbeidet i 2015.

Rakkestad Næringsråd har et dedikert styre som har vært til stor støtte for mitt arbeid. Tusen takk for det.

Til slutt vil jeg takke for den tillit, vennlighet og samarbeidsvilje jeg har møtt fra så mange nye mennesker i 2014.

La oss nå løfte blikket mot en tid fylt av omstilling og forandring – sammen!

På våre hjemmesider www.rakkestadnæringsråd.no an du til enhver tid følge med på prosjekter, kurs, artikler og medlemsnytt.

 

Rakkestad 27.1.2015

Anja
Anja Aarsrud Guerrera

 

 

 

Rakkestad Næringsråd er din næringsorganisasjon i Østfoldregionen med mer enn 100 medlemsbedrifter. Vår rolle er å være en brobygger mellom bedrifter, politikk/ forvaltning og forskning

Styret

Synliggjøring
Rakkestadregionen utgjør et sterkt og mangfoldig næringsliv med sterke bransjer og verdensledende miljøer. Rakkestad Næringsråd skal vise frem mangfoldet og styrken i regionens næringsliv og kompetanseklynger.

Vi speiler næringslivets viktigste saker gjennom våre nettsider, sosiale medier, nettverk og gjennom saker i media. (Bildet er fra RA sin sak om gründere som lykkes i Rakkestad, 10 november 2014 der næringsrådet tipset om flere bedrifter. Det resulterte i et stort intervju med både August Norge og RHJ Markiser)

Sosiale samlingerMøteplass og nettverk
Rakkestad Næringsråd er møteplass for næringsdrivende. Her settes dagsaktuelle temaer på dagorden og til debatt.

Alle kan ta del i næringsrådets unike nettverk blant ulike næringsaktører og mellom næringslivet og omverdenen. Næringsrådets intensjon var og er, å skape et sterkt nettverk blant bedriftene og samtidig fungere som et talerør mellom næringslivet og kommunen. Det har hele tiden kommet innspill fra medlemmer rundt forskjellige spørsmål og tema. Det kan være alt fra eiendomsskatt, sentrumsplan, internettilgang, tomter til etablering av nye bedrifter, eller skilting og belysning på industrifeltene.

Politisk påvirkning

Rakkestad Næringsråd setter dagsorden i aktuelle næringspolitiske saker, både gjennom media og er jevnlig I kontakt med politiske miljø
Næringsrådet skal synliggjøre næringslivet både innad i kommunen, og ut over kommunegrensene for å styrke bedriftene. I dag har Rakkestad Næringsråd etablert flere kanaler i arbeidet med å markedsføre og synliggjøre næringslivet. Vi har god kontakt med både NRK Østfold, Rakkestad Avis, Radio fem, samt egne medier som FB og hjemmesidene våre.

 Aktiviteter/ møter 2014

STYREMØTER:
·        Det er avholdt 11 styremøter i 2014, ett årsmøte.

MEDLEMSMØTER.
·        Det er avholdt 4 medlemsmøter i 2014.
·        Medlemsmøte/Årsmøte: Vert Nor Trapp
·        Medlemsmøte: vedr ansettelse av Daglig leder og diverse medlemssaker. Vert; Slåttland Industrier. Omvisning på anlegget
·        Medlemsmøte: Vert; Rudskogen. Gjest: Harald Huysman og Osmund Ueland. Medlemmene slapp til på banen med egne biler.
·        Medlemsmøte: Sosialt med gocartkjøring. Vert: Rudskogen + Stian og Tommy fra styret sammen med Leif Cavalli Bjørckmann. Dette var visstnok stor suksess
·        Medlemsmøte: Vert Bye Kroa. Gjest; Ellen Solbrække og Ungt Entreprenørskap. Vi hadde en hyggelig medlemskveld med fullsatt møterom på Bye Kroa. Raymond Elverhøys pizza ble servert. Ordfører Ellen Solbrække informerte og oppdaterte oss om politikere og kommunens tanker om kommunereformen. Presentasjon av Ungt Entreprenørskap – et viktig arbeide blant unge.

 

KURS:
·       Excel, Word og PP datakurs til medlemspris i regi av RNR og i Sentrum Data. Kursrom i RNR. Instruktør: Anja
·       Inngått avtale om samme konsept til kommuneansatte, men i kommunens eget datarom. Tre dager avtalt i 2015

 

FROKOSTSEMINARER og NÆRINGSCAFE
·        Bilde0056Frokostmøte med Bjørn Erik Thon, Direktør i Datatilsynet. Personvern og datasikkerhet, og foredrag av forfatter Thon «Den amerikanske Presidentens norske datter» Flott frokostbuffe av Pernilles Kjøkken.
·        Frokostmøte med trim – et syklende møte. Family Sportsklubb Rakkestad. Tema var inkluderende arbeidsliv, sykefravær og forebygging. Gjester/forelesere: Frisk Bedriftshelsetjeneste og NAV Rakkestad – Christian Hjulstad og IA rådgiver i Rakkestad om – IA-regelverket, – IA-tilskudd, Sykefravær/Sykenærvær
·        Frokostmøte med Sentrum Data og Difi. Om digital samhandling, nye faktureringsregler. Vi ville orientere våre medlemmer om hvilke krav stat og kommune har til digital samhandling fra 01.01.2015. Elektronisk faktura i EHF formatet, Vertskapsbedrifter: Norturabygget ved Industriveien Utvikling AS.
·        Næringskafe – “Etablert på bygda- se verdien” Inviterte etablerte bedrifter til å snakke om gründerskap med gjestene. I fob med innovasjon Norges grunderuke i Østfold. Vertskap: Navet Næringshage og Rakkestad Næringsråd

 

STAND:
·        Vi har hatt stand på markens grøde og en liten stand under grønn gate.

4 REFERANSEGRUPPEMØTER

Samarbeidet med kommunen
Referansegruppe 3 mars: Presentasjon av næringsrådet. Bli kjent. Samt en introduksjon til prosjektet UMB/ «Aqua» prosjekt.
Referansegruppemøte 4 juni: Et meget godt møte. Hovedtema denne gangen var hvordan informasjonsflyten skal gå og hvordan den kan bedres
Glommabanen       Referansegruppe 3 september. Glommabane var tema og Osmund Ueland ønsket; «En klar uttalelse fra Rakkestad næringsråd, som er forankret i styret. En klar uttalelse fra politisk ledelse Rakkestad kommune i forkant av behandling i fylket» Bildet; Erik Unaas, ordfører i Eidsberg,  Anja Guerrera (RNR),  Åsmund Ueland (Glommabanen) og Ole E Torp, daglig leder Mjørud Industrier fra seminar om Glommabanen

Referansegruppe 3 desember 2014; Situasjonsrapport fra RNR. Et meget godt møte der vi i tillegg til å presentere fremdrift, aktiviteter og planer, ble enda bedre kjent.

(Neste referansegruppe (4) :28 / 1-2015: Agenda: Professor Trond Storebakken NMBU Ås, vil orientere om status og de planer dem har for etablering i Rakkestad. Planer 2015 og Årsrapport 2014 RNR legges frem. )

PROSJEKTER

Ordfører UMB
Ordfører Ellen Solbrække på utkikk etter nye næringsveier. Her ; ferskvannsdykk i fisketanken på UMB sommeren 2014

UMB/ KRXT:
Aqua prosjektet: Et samarbeide mellom NMBU (Universitetet i ÅS) og professor Trond Storebakken, og KRXTL ved Kim Caspar. Kan Rakkestad bli foregangskommune, den første med ferskvannsoppdrett, med bioenergi fra halm og grisemøkk som kilde? Vi har hatt flere møter med dette prosjektet som vi ble invitert inn i av ordfører Ellen Solbrække som er svært engasjert i dette prosjektet. (På bildet studerer ordføreren ferskvannsfisk på UMB) Kim Caspar (KRXTAL) har fått hjelp av næringsrådet til forretningsadresse/etablering her, samt å komme i kontakt med aktuelle leverandører og samarbeidspartnere. Dette ved at næringsrådet har videreformidlet kontaktinformasjon til prosjektet til: Mjørud, Slåttland, TB Blikk, BT og Steinar Levernes. Navet Næringshage er formidlet for kontorplass/forretningsadresse. Ellen Solbrække og Anja Guerrera RNR har vært på studietur til Ås og Universitetet. Oppdatering i 2015 skjer den 28 januar på avtalt møte med næringsgruppa/referansegruppa.

Massiv tre

MasisvLuster. Vi reiste sammen med en liten delegasjon fra Rakkestad Kommune for å se på Massiv Lust – en trevarefabrikk som lager og setter opp bygninger i massiv tre-elementer Dette i fob med det pågående prosjektet «Massiv Tre» i Rakkestad. I 2014 har det vært flere møter og fremdriften er god.
Kan Rakkestad være en drivkraft og pådytter i denne saken. Kan vi lage kompetansesenter, kan vi sørge for en fabrikk? I Tyskland er dette allerede en langt fremskreden byggteknologi.
Skilt Industrifeltene
SkiltI dag ser vi at skiltingen til og på Industriområdet kan være litt bortgjemt, mangelfull og i flere tilfeller ha behov for en oppgradering. Hovedskiltet ved innkjøringen til Industriområdet som står i Industriveien 1 er et godt skilt men det trenger et ansiktsløft. I tillegg ønsker vi å se om vi kan finne en alternativ plass til skiltet da det i dag kan skape trafikkproblemer når stortransportører stopper ved skiltet for å oppdatere seg ved innkjøringen til industriområdet. I dag ligger Mjørud, Slåttland, Glacio, Offshore Design, Noble, Rudskogen Motorsenter, NAF glattkjøring på Rudskogen. Det er ønskelig med finere og bedre skilting, evt noe forskjønning akkurat i innkjøringen/ delet vet Slåttland/Rudskogen Motorsenter. Dette er et initiativ som har kommet først og fremst i fra Rakkestad Næringsråd da Rudskogen Næringspark også er i en tilsvarende situasjon. Vi ønsker å se på muligheten til å få til en felles oppgradering slik at vi kan få lik skiltfasade på begge industriområdene. Ved å samkjøre dette kan vi sammen ha en søknad mot Rakkestad kommune og vi kan kanskje få bedre priser på skiltene.
Vi ser for oss at dette prosjektet blir delfinansiert mellom bedriftene og kommunen og det blir Rakkestad Næringsråd ved Anja som er prosjekteier og Karianne som er prosjektleder. Dersom det er interesse for dette starter vi arbeidet omgående og forhåpentligvis har vi nye skilt på plass allerede til sommeren. Når prosjektet er ferdig vil eierskapet ligge hos Rakkestad Næringsråd slik at vi sikrer jevnlig vedlikehold og rengjøring av skiltene. Prosjektet videreføres i 2015.  Oppdatert informasjon finnes på våre hjemmesider.

NAVN

Det er hensiktsmessig å finne gode og forklarende navn til begge feltene. Dette er noe som bedriftene bør enes om. Bedriftene kan for eksempel foreslå navn til områdene og det vil så bli lagt ut til høring.  Ved riksveien er det i dag et skilt inn til Rudskogen. Det er noe uoversiktlig og det er en prosess på gang for å få belysning ved innkjøringen til Rudskogen Næringspark. Dette må tas med veivesenet og er en sak som teknisk etat tar seg av. Dette er nesten i mål ved utgangen av 2014. Det står nå på de som skal utføre jobben med å få opp lysmastene. Oppdatert informasjon finnes på våre hjemmesider.

ANDRE PROSJEKTER
·        Sikkerhet Industrifeltene: Tilbud innhentet til kameraovervåkning begge felt – etter befaring. Navn på SkiltIndustrifeltene: er dette en gylden sjanse til å skape økt tilhørighet mellom Rudskogen og Rakkestad? Vi har lenge ønsket at Rudskogen-anlegget (motorsenteret) skal hete “Rudskogen Rakkestad” eller lignende. Ettersom navngivningen av industriområdene våre ser ut til å være opp til oss bør vi kanskje benytte muligheten til å vurdere å bygge Rakkestads identitet/tilhørighet ved å bruke stedsnavnet i sammenheng med områdenavnene? F.eks. Rakkestad Næringspark Rudskogen, Rakkestad Næringspark Sentrum, Rakkestad Næringspark Bergenhus. Dette er kun forslag for å vise et eksempel. http://www.rakkestadnæringsråd.no/prosjekter/tilbud-pa-kameraovervaking-industriomradene/

·       Forskjønning av innkjøring til Rakkestad øst og nord; en del av skiltprosjektet
·       Samarbeid og utvikling av sentrum / vest i Rakkestad og Handelsstanden

·       Innfart: Vi drøftet også skilting ved Rakkestads innfartspunkter for å gjøre forbikjørende oppmerksomme på Rakkestad Handelssentrum. Teknisk etat sjekker opp med veivesenet – og det foreslås at Nils Skarer (Signalprosjektet) estimerer et kostnadsanslag og forslag på utseende / utførelse. Da er det lettere å sette i gang prosessen og få en avgjørelse. Anja har informert Nils Skaarer om dette 10.11.2014. Det er viktig at en finner materialer som er ikke er kostnadskrevende mtp vedlikehold.

NETTP
Netto Maling – en bedrift med lange tradisjoner i Rakkestad

BEDRIFTSBESØK
RNR har besøkt godt og vel 100 medlemmer i 2014. Det har vært behov for å oppsummere, samle informasjon og jobbe med litt daglige utfordringer i oppstarten. Har også hatt gode dialoger og blitt bedre kjent med flere butikker i handlegata (I fob med Myrvolds plass og den (spennende) plattformbyggingen fikk vi vise at vi var en god samarbeidspartner for handelsstanden. De var bekymret for om dette ble ferdig før sommermarkedet og det var mangelfull informasjon/dialog mellom teknisk etat og handelsstand. Dette skal Rakkestad Næringsråd jobbe med å bedre. Kommunens teknisk etat og handelsstanden/ næringsrådet samarbeidet lett om å få ny trapp til plattingen, og alt ble ferdig i tide.) Butikkene er medlemmer enkeltvis, men handelsstanden er representert i RNR styre. Det gode samarbeidet med handelsstandens medlemmer fortsetter i 2015.

 MEDLEMSUTVIKLING
Antall medlemmer økte fra ca. 75 til 115 i 2014. Ingen nye utmeldinger
MARKEDSFØRING OG MEDIA
·      Nyhetsbrev i 2014: Mai/Juni/Juli/September/November
·      13 juni: Møte med Elin Marie Ruud – Redaktør Rakkestad ta satsAvis: tema samarbeid og bidrag – hvordan løfte næringslivet. Den 13 juni hadde jeg invitert meg selv til et møte med redaktøren i RA; Elin Marie. Vi hadde en fin prat – og avisene (media papir) sliter som kjent. Utfordringen er at selv om aviser leses på nett – er annonseinntektene på nett ikke gode nok til å forsvare god drift, og journalistikken vil lide. De har måttet gi sluttpakke til et par ansatte allerede (RA). Vi var da tydelig på at RNR gjerne er bidragsyter med både tips og artikler/ næringsportretter, noe hun var svært positiv til.

·        Rakkestad Avis: i forbindelse med sak nummer 100 laget RA sak både i papirutgaven og på nett. De fikk saken ferdig skrevet. Forkortet i papirutgaven, full versjon i nettutgaven.
·        Rakkestad Avis: Leserbrev i forbindelse med Glommabanen
·        Rakkestad Avis: Artikkel i fob med gründere som overlever lengst i Rakkestad
·        Radio 5 i Rakkestad til fredagskveldprogram. En lett samtale med radio fems nye eier og meg, samt programleder, i studio. Flere radiosamtaler i 2014.

Dialogmøter
Vekst i Rakkestad og Rakkestad Næringsråd. Samarbeide og fremdrift, samt synliggjøring. Hva er / gjør Vekst i Rakkestad. Hva er Næringsrådets rolle.  Kommunikasjonsform og informasjonsdeling. Det er avtalt jevnlige møter for dialog og informasjonsdeling.
Det ble i siste referansegruppemøte i 2014 besluttet at Rakkestad Næringsråd er vertskap og koordinator for disse møtene fremover.

NYE BEDRIFTER
Studiesenteret ønsker å etablere seg i Rakkestad Høst 2015. I dag heter det nærmeste kontoret LUN og har tilhold i Askim. De er eneste private aktør i Norge. Tilbyr høgskolestudier og videreutdanning (næringsliv og private). + Ungdom/NAVN/bedrift konsept. De ungdommer som har falt litt utenfor får en oppfølging i et utdannings/praksisløp helt uten kostnad for kommune. Samarbeide med næringsliv. NAV: Støtte. Bedrift: Engasjement LUN/Utdanningssentre: Utdanning. (Utdanningen er gratis – kun vanlig studieavgift).Status 31.12.2014: Lun har leid kontorer i Navet Næringshage. Sette opp møte i la høsten (oktober) mellom studiesenter/ NAV og kommune/næringsråd Se mer på: www.studiesenteret.no og http://luninfo.no/

STRATEGIARBEIDET og Næringsplanarbeidet
Strategiarbeid

Etter møte med rådmann Alf Thode Skog den 25/8 2014 var intensjonen fra kommunen klar.

Rakkestad Kommune ønsker at en næringsplan skal lages i samarbeide med Rakkestad Næringsråd – og Vekst i Rakkestad. Styret/daglig leder skal foreslå viktige strategisaker for Næringsrådet til planen. Dette skal så flettes inn i kommunens næringsplan. De ønsker ingen detaljplan med ansvar eller delegerte oppgaver. Planen skal være oversiktlig, enkel og troverdig (gjennomførbar og konkret)

RNR skal bidra til:

·       Utvikling: Hvilke muligheter ligger i fremtiden. Nye bedrifter? Hvordan skal næringsrådet konkret bidra?
·       Rekruttering: (hvordan bidra til å hjelpe næringslivet med å gjøre bedriftene attraktive – informere ved høyskoler etc.)
·       Innspill til sentrumsplanen
·       Næringsklynger i flere bransjer – øke konkurranseevnen
·       Ryddighet rundt industrifeltene (navn, lys, skilt, vann, strøm)
·       Formidling av kunnskap og informasjon kommune/næringsliv.
·       Egne Næringslivsdager. For eksempel «Næringslivets dag» for Østfoldbedrifter.
·       Satsing på infrastruktur og fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger for transport og telekommunikasjon.

Rakkestad Næringsråd skal tilby sosialt og faglig utviklende aktiviteter, samt utvise engasjement på medlemmenes vegne for å tydeliggjøre betydningen av næringsvirksomhet og sunn utvikling som en viktig ressurs for kommunen.

AvisEksempler på slike aktiviteter er – Frokostmøter – Medlemsmøter – Engasjement i balanseringen av næringsareal, bistå selskaper som ønsker å kjøpe tomt for næring med å finne tomter og hjelpe nye som ønsker å etablere seg
Rakkestad Næringsråd skal bidra til at næringsdrivende blir bedre kjent, skape samarbeid og utvikling av næring, sammen med næringslivet og kommunen ivareta og utvikle eksisterende næringsliv og derigjennom sikre og skape flere arbeidsplasser i kommunen. I 2014 ble det lyst ut ca 55 ledige stillinger bare i Rakkestad – på Rakkestad Næringsråd sine hjemmesider og FB.

Tillegg til planlegging av strategiarbeidet:
I forbindelse med strategiarbeidet var Ordfører Ellen Solbrække, Styreleder i RNR Odd Arvid og Daglig Leder i RNR Anja i møte med Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Kommune for å innhente kunnskap og erfaringer. Fredrikstad Næringsforening er finansiert av kommunen, og av medlemskontingenten + fri «kost og losji».

·        I Fredrikstad har næringsforeningen laget et dokument som kalles Næringspolitisk Plattform. Dokumentet tar for seg næringspolitikk på lokalt og regionalt forvaltningsnivå. Målgruppen er politikere med ansvar for partiet program og politikere som skal fronte et program.

·        Dette dokumentet er det meningen skal legges til grunn når skal kommunen utarbeide sin strategiplan.

·        Tas med til styremøtet for gjennomsyn.

·        Videre fremdrift: Det foreslås at vi påbegynner et lignende arbeid / modell i Rakkestad. På den måten kan vi jobbe i vårt eget tempo, og fremlegge et gjennomarbeidet næringsdokument til de som skal lage den kommunale strategiplanen.

·        Andre viktige punket:

·        Bruker Telemarksforskning

·        Finn målsetningene

·        Må være målbart

·        Hvordan måle antall arbeidsplasser (vekst)

·        Måle HVEM som flytter hit

·        Skape forpliktelse mot partiprogrammene

·        (SE på partiprogrammene)

Viktige punkter i en strategisk næringsplan

1: Næringspolitisk plattform

2: Kommunedelplan for næringsutvikling

TEMPO OG GJENNOMFØRING!

REGNSKAP: SENDES UT VED FORESPØRSEL

-Spørreundersøkelsen 2014
En spørreundersøkelse ble sendt ut til alle medlemmer. Denne ble gjort tilgjengelig for svar på hjemmesiden og face book siden i oktober, og sendt ut med mail to eller tre ganger. Det er innhentet svar om bransje, ansettelser, behov for arealer, antall årsverk, tanker rundt kommunesammenslåing, næringsplan og aktiviteter. I alt svarte 35 som er (30,4%) av medlemsmassen. Undersøkelsen finnes som eget vedlegg. Sammendraget fra undersøkelsen ligger også sist i dette dokumentet.

SPØRREUNDERSØKELSEN OKTOBER 2014- DD

Svarprosent ca. 30% av medlemsbedriftene har svart

 

Påmeldinger
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.