Varsel og Innkalling Årsmøte 2017

 VARSEL / INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Rakkestad Næringsråds ordinære årsmøte blir avholdt:

Onsdag 15.mars 2017 klokken 19:00

Sted: Næringshuset i «banken»- Johs C Liens Gate 5 – Rakkestad Næringsråd

Saksliste:

 Godkjenning av innkallingen og sakslisten

  1. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
  2. Årsberetning 2016
  3. Regnskap 2016 og budsjett 2017
  4. Årshjul 2017.
  5. Innkommende saker.
  6. Valg

 Etter årsmøtet blir det avholdt medlemsmøte, hvor agendaen blant annet blir orienteringer fra styret.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen  1 mars 2017.

 På grunn av bevertning ber vi om at du/dere melder fra om dere kommer til anja@rakkestadnaringsrad.no

På vegne av styret:

5 februar 2017

Anja Guerrera

Daglig Leder

Tlf: +47 90162516

Rakkestad Næringsråd

Johs C Liens Gate 5

1890 Rakkestad – NORWAY