Næringsrådet måles på;

Næringsrådet har lykkes innenfor satsingsområdet hvis vi hvert år har:

 1. Deltatt aktivt i overordnet planlegging innenfor næringsutvikling og næringsarealer i kommunen.

  TILTAK: Formannskapsmøter der vi deltar, informerer og har dialog. Være oppdaterte på prosjekter som ønskes gjennomført i Rakkestad av private utviklere.

 2. Bidratt til å bygge nettverk og skape møteplasser og nye samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter i regionen.

   

  TILTAK; Seminarer og frokostmøter der vi inviterer bredt og/eller spisset

 3. Hatt utslagsgivende dialog med aktører for å påvirke forhold som bedrer attraktiviteten, for eksempel flere togavganger til og fra Rakkestad.

   

  TILTAK: Sette ned arbeidsgrupper som presser på dette

 4. Vært et naturlig kontaktpunkt for råd, tips og nettverk vedrørende næringsarealer til nye interessenter.

   

  TILTAK: Tilgjengelighet og markedsføring, kunnskap om temaet.

 5. Vært et naturlig kontaktpunkt for veiledning og råd for sine medlemmer.

   

  TILTAK; Bedriftskontakt

 6. Bidratt til fornyet satsing i regionen for eksisterende virksomheter.

   

  TILTAK; Følge opp FOU prosjekter, være tilgjengelig og sikre at informasjon kommer til rett instans i for eksempel kommune eller eiere av tomter og bygg

 7. Bidratt til å arrangere møteplasser og foredrag som gir kompetanse og nye bekjentskaper.

   

  TILTAK; Et aktiv «næringslivtes hus», kurs og kompetansehevende foredrag. Samkjøring av kurs og sertifiseringer.

 8. Bidratt til tettere samarbeid mellom regionens bedrifter og virkemiddelapparatet.

  TILTAK: Være tett på dette nettverket, oppdatere sin egen kunnskap (næringsrådet), og dele kunnskap og nettverk med aktuelle bedrifter

 9. Bidratt i prosjekter initiert av kommunen som avlaster og frigjør ressurser i kommunen.

   

  TILTAK; Avlaste i næringssaker som for eksempel arbeide med Strategisk Næringsplan.

 10. Bidratt til et godt samarbeid med NAV gjennom arbeidet med integrering i arbeidslivet.

   

  TILTAK: Forsøke å få på plass en strategi i samarbeid med integrerings/inkluderings arbeidet. Et eksempel er også arbeidet med IA (inkluderende arbeidsliv) møtene ute hos bedrift der vi har med os Gro Momrak fra NAV. Det er allerede avholdt tre slike møter.

 11. Vært en sparringpartner for medlemsbedriftene våre i saker der det er ønskelig og hensiktsmessig

   

  TILTAK; Bedriftskontakt, tilgjengelighet