TILTAK til mål 12: Utvikle Rakkestad Næringspark Sentrum

Tiltak Utvikle Rakkestad Næringspark Sentrum

1)
MØTE: 7 desember klokken 09.00 i RNR kontorer – mellom teksnisk etat og bedrifter på Industriområdet
Vedrørende asfaltering. SE brev
Mvh Espen Jordet
Seksjonsleder TML og bedrifter er invitert.
Asfaltering
Viser til mail mottatt 05.09.2016 – vedrørende tilstand på Industriveien – Rakkestad Næringspark Sentrum. Undertegnede har nå hatt en gjennomgang av henvendelsen internt.
Rakkestad kommune v/seksjon TML er kjent med standarden på den omtalte veien.
Teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen arbeider ut ifra budsjett vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Seksjonen bruker hvert år de tildelte budsjettmidler innenfor vedlikehold vei. Vedlikeholdet gjøres ut ifra en vurdering basert på tilstand.
TML har i pågående budsjettprosess spilt inn behovet for å reasfaltere Industriveien. Dette er da spilt inn som tiltak for 2017. TML vil, dersom det tildeles midler, prioritere å få asfaltert denne veistrekningen i 2017.