Toget, atter en gang

Toget, atter en gang

(Kjære samferdselsdepartement…)
Nothing happens until something moves, var det en som sa, kanskje Einstein, jeg er ikke sikker.
Det som er helt sikkert er at det som nesten ikke beveger seg i Rakkestad, er tog- og busstrafikken. Det er dårlig for bostedsattraktiviteten vår.
Av Anja Guerrera/ Rakkestad Næringsråd
Bare bli sittende!  (Togventebenk på Rakkestad Stasjon): Foto: Anja Guerrera/ Rakkestad Næringsråd

Når jeg er utenfor bygdas grenser hører jeg stadig folk si at; i Rakkestad er det jammen full fart om dagen, og at «i Rakkestad er det mye flinke folk». Solid og seriøs, er superlativer som går igjen. Da blir jeg veldig stolt på bygdas vegne.

Vårt rike næringsliv og flinke folk består av flinke rakstinger, men også av folk som kommer fra andre steder. Akkurat som andre kommuner nyter godt av arbeidskraft som kommer herfra.

Vårt arbeidsmarked strekker seg i alle retninger i Østfold, og vi ligger midt i smørøyet. Derfor må  toget mot Sarpsborg opp å gå, vi må ha flere avganger mot Oslo, og vi må ha et et kollektivtilbud i helgene.

Rudskogen Motorsportsenter har over 100 000 tilreisende i året, Der ligger toglinja rett ved siden av. Næringsparken på Rudskogen har mer enn 200 arbeidsplasser.

Industri og Næringsområdet i Rakkestad  Sentrum ligger med sine svært mange bedrifter nærmest oppå perrongen. At vi ikke får full utnyttelse til både gods- og persontrafikk er veldig synd, da kunne vi vi kanskje redusert tungtrafikken noe, og samtidig vært attraktive som næringsområder.

I Rakkestad er næringslivet avhengige av arbeidskraft og kompetanse  både til og fra byene.

Nekter å gi oss!

På tross av manglende kollektivtilbud, eller skal vi si på trass …, har eiendomssalget steget mange år på rad. I år igjen med rekord, og med stadig like mange innflyttere utenfra. Vi er ei bygd som er på listetoppen med nye arbeidsplasser, og på full fart oppover i bostedsattraktivitet.

Vi har en handlegate som mange små byer og bygder kan se langt etter. Våre lokale bedrifter opplever stor lojalitet fra lokalbefolkningen. Samtidig er næringslivet helt avhengige av ny kompetanse, nye lærlinger og mer tilgang på arbeidskraft for å bestå.

Utvalget av varer og tjenester i Rakkestad er unikt

Ikke befolkningsgrunnlag nok?

Det har vært argumentet for å ikke ha flere avganger og flerer ruter. Men, dette blir som spørsmålet om hva som kom først, høna eller egget.

Når de ansvarlige sier at det ikke er befolkningsgrunnlag nok for å sette opp togtilbudet, pareres det herfra at det manglende kollektivtilbudet er et minus for bostedsattraktivteten vår.

Det er antakelig en direkte årsak til lavere besøkstall til sentrum og handel, og begrensende for å sikre god kompetanse til næringslivet. Kanskje det til og med kan påstås å være er en årsak til større en arbeidsledighet, enn om vi hadde hatt et godt kollektivtilbud.

Ungdom uten sertifikat som ønsker å besøke venner og benytte seg av kulturtilbud og attraksjoner i våre nabobyer, kanskje særlig i helgene, kan bare bli hjemme.

Utslippsreduksjonene går så vidt ned i Norge. På Politisk Kvarter i dag den 16 oktober er det miljødebatt (igjen). Der hevdes det blant annet at de store byene dobler investeringene på kollektivtrafikken.  Staten bruker enorme virkemidler for å få folk til å redusere bilkjøring, da blir det et tankekors at tusenvis av mennesker tvinges til å beholde bilen for å komme seg på jobb ikke bare innenfor eller ut av bygda, men også pendlere inn til Rakkestad.

Det at noen mener det er utopi å tro at «lille» Rakkestad skal få bedre kollektivtilbud, får vi bare respektere, men det forandrer ikke det faktum at behovet er der.

Det kan nevnes at Mysen, vår naboby, har vokst fram rundt en jernbanestasjon. I dag er stasjonen endestoppested for de fleste lokaltog på Østre linje. I dag har Mysen by har ca. 6.500 innbyggere, og hele Eidsberg har ca. 11.000. I Rakkestad er vi 8.200 innbyggere, av disse i underkant av 5000 i sentrum. Rakkestad er ikke bare en småstein i sandalen, men en bidragsyter til vekst i hele regionen!

Vi har politikere både her og i nabokommuner som slåss for samme sak, og alt vi kan gjøre er å fortsatt trykke på for å å bevegelse i riktig retning. Men det går tregt.

Og her er togtider:

Rakkestad  Oslo mandag til fredag: 06.06 og 07.06 om morgen
– og 16.39 /18.39 om ettermiddag

Lørdag/Søndag: Se tabell under….

 Gjester RNR
Tog i helgen retning Mysen, Askim, Oslo….

Sarpsborg:

 Gjester RNR
Tog til Sarpsborg…. finnes ikke

Hvis vi skulle ønske en tur til en av nabobyene i helgene, eller til Oslo, er det bare å ta bilen.
Er du ung og uten lappen; bli hjemme!

Busstabell med lørdag og søndag

Og til Halden:

Fra Nasjonal Transportplan 
Regjeringen har flere ambisiøse mål for transportsektorens utvikling, som bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet. Bedre kollektivtilbud vil gi bedre framkommelighet. I planperioden for Nasjonal transportplan 2018–2029 legges det bl.a. opp til å styrke persontogtilbudet gjennom utbygging og forbedring av jernbanenettet i og rundt de store byområdene. Mobiliteten i byområdene skal bedres gjennom målrettede investeringer, bedre kollektivtransporttilbud og framtidsrettede løsninger. Det legges også opp til betydelig opprusting og fornying på veg. Regjeringen har som ambisjon å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Forbedringer av teknologisk modenhet i ulike deler av transportsektoren, slik at nullutslippsløsninger blir konkurransedyktige med fossile transportløsninger, ligger til grunn for ambisjonen. Kollektivtransport er en del av løsningen for å oppnå klimagassreduksjoner i transportsektoren. Kollektivtrafikkens viktigste klimabidrag er å flytte trafikk fra personbil.

Next Post

BIO CONTROL TIL RUDSKOGEN NÆRINGSPARK

man nov 5 , 2018
  Rudskogen Næringspark har en sentral beliggenhet lokalisert midt i […]
Gjester RNR